Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Planstrategi

Plandelen i den nye plan- og bygningsloven, som trådte i kraft 01.07.09, inneholder nye bestemmelser som kommunen må forholde seg til i sitt planarbeid. § 10-1 sier at kommunestyret minst én gang i hver valgperiode skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

Planstrategien skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, tjenesteområdenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Forenklet kan man kalle planstrategien for en ”plan for planleggingen”. 

 

Det kommunale plansystemet
Det kommunale plansystemet i Midtre Gauldal kommune

 

Planstrategien skal vedtas av kommunestyret. Det gjennomføres ikke en vanlig høring slik plan- og bygningsloven krever for ordinære plansaker, men forslaget til kommunestyret skal være offentlig tilgjengelig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Planstrategien har ingen rettsvirkning og er ikke formelt bindende for kommunen. Den kan revideres etter behov innenfor valgperioden. Synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner skal innhentes, men det finnes ingen innsigelsesrett for disse. 

§ 10-1 sier også at utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen (overordnet samfunns- og arealdel). 

En planstrategi er et verktøy for hvordan kommunen skal gjennomføre sin planlegging i en valgperiode. Den skal gi en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer i kommunen.

Utfordringsdokumentet benytter den samme strukturen som kommuneplanens samfunnsdel, og det knyttes en beskrivelse av status og kommentarer til utfordringer for hvert område under ”Utvikling av lokalsamfunnet”. Tilsvarende gjøres også for området ”Tjenesteproduksjonen” under ”Den kommunale organisasjonen”.

I tillegg beskrives status og utfordringer for kommuneplanens arealdel.