Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunepsykologen er organisert under Helse og Familietjenesten i Midtre Gauldal og har kontor på Rådhuset i første etasje.

Psykologen skal bidra med økt psykologfaglig kompetanse inn mot kommunale helsetjenester rundt barn og unge og vil samarbeide tett med barnevernet, PPT, skolehelsetjenesten, jordmor- og helsestasjon og Psykisk helse og rus.

Den primære målgruppen er barn og unge samt brukere innenfor rus og psykisk helse. Psykologen vil delta i veilednings- og refleksjonsmøter med andre faggrupper og delta i forskjellige former for tverrfaglig samarbeid. Det vil etter hvert bli tilbudt kortvarig individuell oppfølging i skolehelsetjenesten som en del av lavterskeltilbudet rettet mot ungdom med psykiske helseplager. En del av dette tilbudet vil kunne være utredning og vurdering av behovet for videre behandling.

 Oppsummert vil psykologen ha arbeidsoppgaver som inneholder systemarbeid, forebyggende arbeid, veiledning, tverrfaglig samarbeid, lavterskelbehandling og oppfølging.

Psykologen er også med i psykososialt kriseteam som tilbyr hjelp ved sorg, kriser og katastrofer. Kriseteamet blir kalt sammen når det oppstår en ulykke, brå og uventet død eller alvorlig sykdom. Tjenesten er en del av det ordinære hjelpeapparatet i kommunen.