Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Hvordan velge riktig avløpsløsning?

Grunnforholdene på eiendommen og avstand til ulike brukerinteresser (bl.a. drikkevann, rekreasjon og jordvanning) bestemmer hvilken avløpsløsning man bør velge og hvor anlegget kan plasseres. Avløpsanlegget og utslippet må ikke bli til ulempe for omgivelsene. I enkelte tilfeller vil de miljømessige ulempene ved et nytt utslipp kunne bli så store at kommunen sier nei til nye utslipp. Du må derfor søke om utslippstillatelse før du kan få tillatelse til å dele fra boligeiendom, eller få tillatelse til å bygge ny bolig eller ny boenhet.

Du må kontakte et fagkyndig firma som kan gjennomføre grunnundersøkelser, prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse. Søknaden behandles av enheten, og vi kan også gi noe veiledning underveis. Midtre Gauldal kommune har, sammen med flere kommuner, laget retningslinjer som forteller hvilke avløpsanlegg som kan tillates og hvilke krav som settes til avløpsanleggene.  Blant annet ønsker vi at det anlegges infiltrasjonsanlegg (utslipp til grunnen) der det er mulig. [link retningslinjer]. Disse retningslinjene er under revidering.

Før fagkyndig firma kommer på befaring, bør du tenke gjennom følgende spørsmål:

 • Er det aktuelt med felles avløpsløsning med naboer?

Felles renseanlegg for flere bygninger/boenheter er både miljømessig og økonomisk det beste. Renseanlegg som betjener flere hus får jevnere tilførsler og har derfor bedre renseresultater. Kostnaden ved både etablering og drift blir lavere når man deler avløpsanlegg. Slamtømming og tilsynsgebyr deles mellom de som deler avløpsanlegg, og du får ingen problemer dersom naboen din ikke betaler regningene sine. Større fellesløsninger bør organiseres juridisk i sameie eller andelslag.

 • Er det fare for forurensing av drikkevannskilder eller andre hygieniske hensyn?

Fagkyndig firma må avklare om det er drikkevannskilder eller andre brukerinteresser i området hvor utslippet skal etableres, og vurdere mulig forurensningsfare.  Utslipp kan ikke plasseres slik at det kan forurense ditt eller naboens drikkevann. Her kan du lese mer om drikkevannskilder i spredt bebyggelse (link). Alle drikkevannskilder i området skal avmerkes på kart, som oversendes kommunen.

Utslippet må også plasseres slik at man unngår rekreasjons- eller lekeområder, luktplager for naboer, og dårlig vannkvalitet i lokale bekker og dammer. Dersom resipienten benyttes til annet bruk, f.eks vanning eller husdyr, må også dette vurderes i forhold til forurensningsfare.

Kommunen kan kreve bakterierensing eller forby utslipp av avløpsvann i bestemte områder.

 • Hvor kan jeg slippe ut renset avløpsvann?
 1. til grunnen i stedegne løsmasser.
 2. til sjø eller ferskvann.
 3. til elv med helårs vannføring.

Utslipp til grunnen gir størst sikkerhet mot uhellsutslipp. Utslipp av slamavskilt avløpsvann kan og bør infiltreres i grunnen der løsmassene er egnet for dette (sandholdige jordmasser). For å avklare dette, må fagkyndig firma gjennomføre grunnundersøkelser på eiendommen. Der hvor løsmassene ikke er egnet for infiltrasjon, må avløpsvannet forbehandles / renses før utslipp til bekk, elv eller sjø; eller til etterpolering i grunnen.

 • Hvor bør renseanlegg og tanker plasseres?

Det trengs tilgjengelige arealer for anleggskomponenter som slamavskiller, pumpekum, infiltrasjonsgrøfter og/eller renseanlegg. I tillegg må det hele året være mulighet for adkomst til anlegget for slamtømming, drift og vedlikehold.

Anlegget skal legges med minimum avstand til nabogrense på 4 meter, dersom ikke annet avtales med nabo. Dersom anlegget skal legges på annen mannns grunn, kreves det tinglyst erklæring om dette. Det kan også foreligge planer eller bestemmelser for området som har betydning for valg av avløpsløsning. Den du har valgt som ansvarlig prosjekterende må derfor gjøre seg kjent med de bestemmelser som gjelder for området, som for eksempel framkommer fra kommuneplanens arealdel, eller fra gjeldende reguleringsplaner.

 • Hvor mye vil det koste å etablere og drifte ulike typer avløpsanlegg?

For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnads-vurderinger vises det til www.avlop.no, under ”hvordan velge avløpsløsning” (sammenligning av gjennomsnittlige kostnader for ulike renseløsninger)

Hvem kan hjelpe meg?

Du som eier må få hjelp fra fagkyndig firma til å prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse. Det kan ta litt tid å skaffe nødvendig informasjon, så det er lurt å starte prosessen tidlig. Husk også nabovarsel, det har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har jf. forurensningsforskriften inntil 6 ukers saksbehandlingstid.

For søknader om utslipp setter forurensningsforskriften krav til at dokumentasjon for alle nye renseløsninger skal gis av nøytrale fagkyndige. At firmaet skal være nøytralt betyr her at firmaet skal etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, hensyn til miljøet, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent. Anleggseier står fritt til selv å velge fagkyndig firma.

Midtre Gauldal kommune får ofte spørsmål om aktuelle firmaer. Kommunen anbefaler at det benyttes firma som har dokumentert erfaring fra prosjektering og bygging av slike anlegg. I tillegg så anbefaler vi at det benyttes firma som kan dokumentere en eller flere av følgende:

 • Formell kompetanse innen hydrogeologi og renseteknikk.
 • Minimum 2-3 dagers kurs om små avløpsanlegg. Kurset må omhandle prosjektering av flere relevante anleggstyper.
 • Alternative kursopplegg i regi av kommunen.
 • Praktisk erfaring med grunnundersøkelser.
 • Oppdateringsmulighet gjennom tilgang til VA-miljøblad.
 • Relevante referanseprosjekter.

Søknadspapirer og informasjon om saksbehandlingen

Før bygging av anlegg eller oppgradering av gamle anlegg kan igangsettes skal det foreligge:

 • godkjent søknad om utslippstillatelse etter Forurensningsforskriften § 11
 • godkjent byggesøknad etter Plan- og bygningsloven §20-1

Det betyr at du som anleggseier må få bistand fra nøytralt fagkyndig firma til å utarbeide og sende inn søknad om utslippstillatelse. En del firma fra Midtre Gauldal og omkringliggende områder har gått fagkurs gjennom Melhus kommune. Dette er kurs som er direkte rettet mot små avløpsanlegg.

Det ble arrangert kurs våren 2011 og høsten 2017. 

Søknad om utslippstillatelse har inntil 6 ukers saksbehandlingstid.

Send søknad om utslipp til postmottak@mgk.no eller pr post, Midtre Gauldal kommune, Rådhuset, Rørosveien 11, 7290 Støren.

Søknad om utslippstillatelse

En fullstendig søknad om tillatelse til å bygge små avløpsanlegg vil normalt inneholde følgende:

1. Søknadsskjema (skjema under).

2. Tegninger målsatt og fagmessig utført som viser det som skal bygges.

3. Situasjonskart (målsatt 1:1000 som viser plassering av det som skal bygges. Kan hentes ut på våre kartsider)

4. Nabovarsling sendes ut i forbindelse med søknad om utslipp (husk 4 ukers høringsfrist for nabovarsel).

5. Erklæring om ansvarsrett

6. Gjennomføringsplan/notat

7. Relevante vedlegg:

 • Vedlegg for dokumentasjon av rensegrad og anlegg, C
 • Vedlegg for oversikt over berørte interesser, F
 • Vedlegg for dokumentasjon av nøytral fagkyndig, A

Nabovarsel sendes ut i forbindelse med søknad om utslipp. Det meste av byggearbeidet må utføres av rørlegger/entreprenør (ansvarlig utførende) som er godkjent av kommunen.

For varsling av naboer og gjenpart av slikt varsel, kan skjema som for tiltak etter plan- og bygningsloven benyttes. Husk imidlertid at høringsfristen for utslippssaker er 4 uker.

 • Nabovarsel
 • Kvittering for nabovarsel

Det skal betales gebyr for behandling av søknader.

Ved etablering av små avløpsanlegg, setter plan- og bygningsloven krav til ansvarlige aktører. Krav til ansvarlig søker, prosjekterende, kontrollerende og utførende er viktig, da firmaer som mangler kompetanse og driftsrutiner kan forårsake at nye anlegg kan få alvorlige feil og mangler.

Ferdigattest

Så snart arbeidet med avløpsanlegget er ferdig, skal ansvarlig søker sende inn ferdigmelding til kommunen, med anmodning om ferdigattest.

For at ferdigattest skal kunne gis, skal dokumentasjon i ferdigmelding oppfylle vilkårene som er satt i utslippstillatelsen.

NB! Avløpsanlegget regnes ikke som godkjent før ferdigattest er gitt av kommunen.

Krav til ulike typer avløpsanlegg

For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnads-vurderinger viser vi til www.avlop.no (link). Alle anlegg skal prosjekteres etter gjeldende forskrifter, NS-standarder og VA-miljøblad, og avvik fra disse skal oppgis.

Listen under er presiseringer og tilleggskrav til fagkyndige firma som skal prosjektere nye anlegg eller gjøre tilstandsvurdering av eksisterende anlegg.

Lukkede infiltrasjonsanlegg (og jordhauginfiltrasjonsanlegg)

 • Alle anlegg må ha støtbelaster. Anlegg med mer enn en grøft skal støtbelastes med pumpe.
 • Det skal i søknaden framgå at det er valgt/prosjektert støtbelaster/pumpe i henhold til kravspesifikasjon i V/A Miljøblad 59.
 • Alle anlegg skal ha peilerør som benyttes for å kontrollere om det står vann i fordelingslaget.
 • Det må kun benyttes vasket pukk / støvfri pukk.
 • Ved tilstandsvurdering av eksisterende anlegg må dokumentasjon på følgende kontrollpunkter vedlegges. Her finner du egen mal (link).

Minirenseanlegg

 • Alle minirenseanlegg som skal benyttes i Midtre Gauldal skal være godkjent i henhold til den europeiske standarden NS-EN-12566-3. Her finner du liste over godkjente anlegg  (https://www.sintefcertification.no/no/contents/index/108/renseanlegg_fo… )fra Sintef Certification .
 • Nødvendig slamtømmehyppighet vil variere fra anlegg til anlegg. Vær oppmerksom på at anlegg med liten slamlagringskapasitet kan gjøre at det påløper økt slamtømmegebyr.
 • Minirenseanleggets restutslipp bør føres til grunnen/stedegne løsmasser der dette er mulig. Dette forutsetter at det er utført grunnundersøkelser som viser at løsmassene har tilstrekkelig hydraulisk kapasitet til å ta i mot de dimensjonerende avløpsmengdene.
 • Ved utslipp til sjø eller elv, kan det ved være behov for at anlegg etableres med et hygieniseringstrinn (ekstra rensetrinn) med renseeffekt på minimum < 1000 TKB / 100 ml. Det skal derfor i prosjekteringen gjøres resipientvurdering med vurdering av brukerinteresser og resipientkapasitet (bl.a. vannføring og andre belastninger i vannforekomsten), og disse vurderingene skal vedlegges søknaden.
 • Anlegget må være tilrettelagt for uttak av representativ vannprøve gjennom etablering av ekstern prøvetakingskum.
 • Alle minirenseanlegg må til enhver tid ha gyldig drifts- og serviceavtale, med avtale om servicebesøk minimum to ganger per år. Serviceavtale skal tegnes med leverandøren av minirenseanlegget eller annet godkjent foretak. Det er ikke tillatt at anleggseier selv står for service på anlegget.
 • Minirenseanlegg må plasseres ved helårsveg for tunge kjøretøyer. Det skal være maksimalt 30 meter fra oppstillingsplass for tømmebil til anlegget som skal tømmes for slam. Det må videre ikke være mindre enn 7 meters høydeforskjell fra slamavskiller til inntak på slambil, eventuelt høyde i terrenget.
 • Dersom minirenseanlegg skal benyttes på fritidsbebyggelse må det foreligge dokumentasjon som viser at anleggets renseevne ikke påvirkes av ujevn tilførsel/belastning. Det må videre foreligge dokumentasjon på de forutsetninger som må legges til grunn dersom minirenseanlegget skal være egnet for denne typen bruk.

Filterbedanlegg (våtmarksfilter)

 • Biofilteret (forfilteret) skal støtbelastes. Pumpen skal ha tids – og nivåstyring.
 • Beregnet levetid for fosforfilteret må oppgis.
 • Det må etableres prøvetakingskum (se bilde over) med mulighet for å ta ut representativ utløpsprøve.
 • Et godkjent firma skal være ansvarlig for drift og vedlikehold av filterbedanlegg. Firma skal forplikte seg til å gjennomføre service på anlegg 1 gang pr år. Serviceavtale skal tegnes med leverandøren av anlegget eller annet godkjent foretak med kvalifisert kompetanse. Det er ikke tillatt at anleggseier selv står for service på anlegget.

Slamavskiller

 • Slamavskiller må plasseres ved helårsveg for tunge kjøretøyer. Det skal være maksimalt 30 meter fra oppstillingsplass for tømmebil til anlegget som skal tømmes for slam. Det må videre ikke være mindre enn 7 meters høydeforskjell fra slamavskiller til inntak på slambil, eventuelt høyde i terrenget.
 • Slamavskillere av termoplast og glassfiberarmert polyester må legges utenfor trafikkarealer.
 • Alle tanker skal ha låsbart eller tungt betonglokk, samt at de skal være synlige i terrenget.

Separate toalettløsninger (tett tank for svartvann)

 • Tett tank for avløpsvann tillates vanligvis ikke. I unntakstilfeller kan tett tank for svartvann vurderes i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann.
 • Tank bør være laget av glassfiberarmert polyester (GUP) godkjent etter NS1545.
 • For alle tanker settes det krav til installasjon av nivåvarsler i tanken (lyd- og lysalarm for full tank).
 • Tankvolum skal være minst 6m3 eller stor nok til at 1 tømming per år er tilstrekkelig.
 • Tette tanker må plasseres ved helårsveg for tunge kjøretøyer. Det skal være maksimalt 30 meter fra oppstillingsplass for tømmebil til anlegget som skal tømmes for slam. Det må videre ikke være mindre enn 7 meters høydeforskjell fra slamavskiller til inntak på slambil, eventuelt høyde i terrenget.
 • Tette tanker av termoplast og glassfiberarmert polyester må legges utenfor trafikkarealer.
 • Alle tette tanker skal kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming. Det forutsettes installering av vannbesparende toalett (maks. spylemengde 1 l/spyling).

Biologiske toaletter og forbrenningstoaletter

Det anbefales at det velges et miljømerket (svanemerket) toalett som har vært i gjennom en kvalitetstest.

Biologiske filtre / prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg

 • Biofilteret skal støtbelastes.
 • Det må etableres mulighet for å ta ut representativ utløpsprøve.
 • Gråvannsrenseanleggets restutslipp bør føres til grunnen i stedegne løsmasser der dette er mulig. Dette må undersøkes gjennom egen grunnundersøkelse.
 • Ved utslipp til sjø eller elv kan det ved være behov for at anlegg etableres med et hygieniseringstrinn med renseeffekt på minimum < 1000 TKB / 100 ml. Det skal derfor i prosjekteringen gjøres resipientvurdering med vurdering av brukerinteresser og resipientkapasitet (bl.a. vannføring og andre belastninger i vannforekomsten), og disse vurderingene skal vedlegges søknaden.
 • Et godkjent firma skal være ansvarlig for drift og vedlikehold av gråvannsrenseanlegg, Firma skal forplikte seg til å gjennomføre service på anlegg 1 gang pr år for fritidsboliger og 1 – 2 ganger per år for helårsboliger. Serviceavtale skal tegnes med leverandøren av anlegget eller annet godkjent foretak med kvalifisert kompetanse. Det er ikke tillatt at anleggseier selv står for service på anlegget.

Ting å passe på ved installasjon av avløpsløsning

Monteringsfeil kan føre til at anlegget ikke renser som forutsatt. Her finner du viktig informasjon til den som skal montere anlegget (link til pdf).