Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Bilde av en leilighetNoen vil ha problemer med å komme seg på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo og skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier seg på egen hånd.

Tildeling av kommunale boliger skjer etter individuell vurdering av søkerens muligheter, økonomisk og praktisk, for å leie eller kjøpe bolig på det ordinære boligmarkedet. Midtre Gauldal kommune kan om nødvendig bistå i en slik prosess.

Innledende bestemmelser

Formål

Retningslinjene har til formål å legge til rette for at personer som tilhører nærmere bestemte målgrupper kan få leie egnet kommunal bolig. Retningslinjene skal også bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunal bolig.

Å skaffe seg bolig er i utgangspunktet et privat ansvar, og kommunal bolig er ingen lovfestet rettighet. Kommunalt disponerte boliger skal være et virkemiddel for å bistå særskilt vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen plikter å medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

Kommunale boliger

Med kommunale boliger menes her alle boliger som kommunen disponerer for tildeling til privatpersoner. Dette kan være boliger som eies av kommunen selv der kommunen har tildelingsrett, og private boliger der det er inngått avtale om kommunal tildelingsrett. For boliger som eies av andre enn kommunen kan i tillegg egne vedtekter gjøres gjeldende (borettslag og sameier).

I retningslinjene skilles det mellom to hovedtyper kommunale boliger:

 1. Omsorgsboliger er boliger som er fysisk tilrettelagt med blant annet livsløpsstandard for å kunne huse beboere med nedsatt funksjonsnivå. Boligen er tilpasset slik at den eller de som bor der skal kunne ta imot pleie- og omsorgstjenester.
 2. Gjennomgangsboliger er boliger for personer som er i en midlertidig, vanskeligstilt situasjon pga. helsemessige, økonomiske eller sosiale forhold.

Virkeområde

Bestemmelsene her legges til grunn for søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger i Midtre Gauldal. Kommunal bolig tildeles søkere som er uten fast bopel eller egnet bolig, og som ikke har mulighet til å skaffe seg alternativ bolig selv.

Retningslinjene gjelder boforhold som har sin forankring i avtale om bruksrett til husrom mot vederlag, jf. husleieloven § 1-1, samt for innskuddsleiligheter nevnt i § 2. Retningslinjene gjelder ikke ved tildeling av bolig til personalformål, opphold i institusjon, midlertidig botiltak i henhold til i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 (midlertidig opphold på pensjonat o.l.), eller der behandling er det vesentlige i avtaleforholdet.

Omsorgsboliger – målgruppe og tildelingskriterier

Målgruppe for omsorgsboliger

Omsorgsboliger kan tilbys personer som ikke selv eller ved hjelp av annen offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig, og som på grunn av helse, funksjonshemming eller andre særlige grunner har behov for en fysisk tilrettelagt bolig.

Kjennetegn ved omsorgsboligene:

 • Fysisk tilrettelagt slik at det kan gis helse- og omsorgstjenester i hjemmet
 • Er lokalisert flere steder i kommunen, både i bygdene og på Støren
 • Har ikke fast/egen bemanning, men kan ha tilknyttet bemanning hele eller deler av døgnet
 • Personer med behov for heldøgns pleie- og omsorgstjenester får det enten i tilrettelagte
 • omsorgsboliger på Støren eller ved Midtre Gauldal sykehjem
 • Er brukerens eget hjem og bruker betaler ordinær husleie

Omsorgsbolig er en type bolig der kommunen får merverdikompensasjon for å drive.

Skatteetaten som fortolker Lov om merverdiavgift, krever at personer som bor i en slik type bolig skal motta tjenester i hjemmet og inneha en funksjonsnedsettelse. Mestringstrappa skal ligge til grunn for vurdering av alle behov for kommunale tjenester, også ved vurdering av behov for omsorgsbolig.

Følgende kriterier vektlegges ved tildeling av omsorgsbolig

 • Søker må ha lovlig opphold i Norge.
 • Søker må være fylt 18 år. Det kan gjøres unntak fra kravet om alder i særskilte tilfeller.
 • Dersom søker er under 18 år, skal saksbehandling, vurdering og innvilgning skje i
 • samarbeid med verge og tjenesteapparat.
 • Mulighet for fortsatt å bo i opprinnelig hjem med bistand fra hjemmebaserte tjenester
 • bør være prøvd ut, samt vurdert som utilstrekkelige for å ivareta søkers behov.
 • Søker er ikke i stand til å ivareta seg selv i sitt eget hjem med tilpasning av tjenester.
 • Nåværende bolig er utformet på en måte som gjør det vanskelig for søker å bo der, og
 • utbedring eller endring i boligen anses å være en urimelig løsning.
 • Søker anses å ha urimelig store vansker med å skaffe seg egnet bolig i ordinært boligmarked.

Søkers helsemessige og sosiale forhold tillegges avgjørende vekt ved behandling av søknaden. Et boligbehov alene gir derfor ikke rett til omsorgsbolig, og ventes normalt dekt i ordinært boligmarked. Søkere som har omfattende behov og/eller bistand fra hjelpeapparatet kan tildeles omsorgsbolig så fremt boligen har betydning for et helhetlig tilbud, og når annen boligbistand ikke er aktuelt.

Tjenestetilbudets innhold og omfang følger av egne vedtak som fattes i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester m.m.

Nåværende boforhold ved søknad om omsorgsbolig

Det legges til grunn at søker er uten egnet bolig, og ikke har mulighet for å fremskaffe alternativ bolig selv. Boligens egnethet vurderes i forhold til søkers helsemessige og sosiale forhold. Kommunen kan gi veiledning om tilpasning av egen bolig der dette er aktuelt. Dette kan være et tverrfaglig samarbeid mellom kommunens enheter.

Inntekt og formue ved søknad om omsorgsbolig

Tildeling av omsorgsbolig er nødvendigvis ikke økonomisk behovsprøvd. Omsorgsbolig vurderes ut fra en helhetlig vurdering av den enkeltes hjelpebehov, økonomi og behov for en tilpasset bosituasjon. Noen omsorgsboliger kan ha krav om innskudd fra leietaker. Størrelse på innskudd og leiepris anses ikke som saklig grunn for å avslå tilbud om omsorgsbolig, dersom søker ellers anses å ha forsvarlig økonomi til å dekke boutgiftene, eller har mulighet til å skaffe finansiering. Det presiseres at krav til egenfinansiering også stilles til søkere som har overdratt egen bolig eller annen formue som gave/gavesalg/forskudd på arv. For omsorgsboliger uten innskudd vil kommunen også vurdere muligheten for egenfinansiering av egen eid og egnet bolig. Egenfinansiering kan være eiendomsformue og kapitalformue. Midtre Gauldal kommune ønsker at innbyggeren skal få bo i egen egnet bolig lengst mulig, derfor er det naturlig å se på formue sammen med den enkeltes hjelpebehov. Det er anledning til å søke Husbankens bostøtte for reduksjon av boutgifter, samt startlån ved innskudd boligkjøp.

Uoppgjort gjeld og/eller mislighold av tidligere leieforhold

Dersom søker har uoppgjort gjeld til Midtre Gauldal kommune etter tidligere leieforhold som kommunen forvalter, kan kommunen avslå søknad om tildeling av kommunal bolig på grunnlag av dette. Det kan stilles vilkår om at det inngås nedbetalingsavtale for gjelden dersom søker får positivt vedtak og skyldnerens økonomi åpner for det. I tillegg kan det stilles vilkår om trekkavtaler, f.eks. avtalegiro og frivillig husleietrekk.

Dersom husleie blir misligholdt vil en eventuell bostøtte utbetales til Midtre Gauldal kommune etter reglene i Forskrift om bustøtte, (bustøttelova) og jfr. husleiekontrakt.

Tidligere tilbud om omsorgsbolig

Dersom søker tidligere har takket nei til tilbud om omsorgsbolig uten saklig begrunnelse og det ikke er endringer i søkers situasjon, kan søknad om bolig avvises. Boligens standard eller beliggenhet regnes ikke som saklig begrunnelse, med mindre tungtveiende helsemessige eller sosiale grunner tilsier noe annet

Gjennomgangsboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet – målgruppe og tildelingskriterier

Målgruppe – gjennomgangsboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet

Målgruppen for gjennomgangsboliger er personer som ikke selv, eller ved hjelp av annen offentlig boligbistand, greier å skaffe seg egnet bolig. Dette vil vanligvis gjelde personer som på grunn av helse, funksjonshemming, økonomiske eller sosiale årsaker har behov for midlertidig bolig, og som etter en konkret faglig vurdering anses å ha urimelig store vansker med å skaffe seg alternativ bolig selv.

Flyktninger som bosettes for første gang av Midtre Gauldal kommune etter bosettingsvedtak fattet av kommunestyret tildeles kommunal bolig eller annen bolighjelp (privat bolig leid av flyktning selv eller fremleie Midtre Gauldal kommune), så framt de ikke anses å ha mulighet til å skaffe seg bolig på egen hånd. Ved familiegjenforening bistår kommunen med å finne ny og egnet bolig, enten kommunal eller privat bolig.

Grunnkrav for tildeling av gjennomgangsboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet

 • Søker må ha lovlig opphold i Norge.
 • Søker skal som hovedregel være fylt 18 år. Ved unntak skal dette gjøres i samråd med
 • foresatt, verge eller barnevernet.
 • Søker er uten egen bolig, eller mangler bolig etter utskriving fra institusjon, eller løslatelse fra
 • fengsel.
 • Søker bor med tidsavgrenset leiekontrakt uten rett til fornyelse, leieperiode på 3 år.
 • Søker har på grunn av helsemessige eller sosiale problemer et særlig behov for endring av
 • nåværende boforhold.
 • Søkers nåværende bolig vurderes som helsefarlig for søker, eller søkers barn.
 • Søker anses å ha urimelig store vansker med å skaffe seg alternativ bolig selv.
 • Søker kan redegjøre for at forsøk over tid på å skaffe alternativ bolig ikke har ført fram.

Nåværende boforhold ved søknad om gjennomgangsbolig

Det legges til grunn at søker er uten egen eller egnet bolig, og ikke har mulighet til å fremskaffe alternativ bolig selv. Boligens egnethet vurderes i forhold til søkers helsemessige og sosiale forhold.

Inntekt og formue ved søknad om gjennomgangsbolig

Søker må ikke ha tilstrekkelig inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig, med mindre særlige grunner foreligger.

Uoppgjort gjeld og mislighold av tidligere leieforhold ved søknad om gjennomgangsbolig

Dersom søker har uoppgjort gjeld til Midtre Gauldal kommune etter tidligere leieforhold i kommunalt disponert bolig, kan kommunen avslå søknad på grunnlag av dette. Det kan stilles vilkår om at det inngås nedbetalingsavtale for gjelden dersom søker får positivt vedtak og skyldnerens økonomi åpner for det. I tillegg kan det stilles vilkår om trekkavtaler, f.eks. avtalegiro og frivillig husleietrekk.

Dersom husleie blir misligholdt vil en eventuell bostøtte fra Husbanken utbetales til Midtre Gauldal kommune etter reglene i Forskrift om bustøtte. Midtre Gauldal kommune skal være særlig oppmerksom på forhold som kan medføre risiko for tvungen fravikelse, og så tidlig som mulig innlede samarbeid med leietaker med sikte på å forebygge dette. Dette gjøres i henhold til rutiner for behandling av husleierestanse.

Tidligere tilbud om gjennomgangsbolig

Dersom søker tidligere har takket nei til tilbud om bolig uten saklig begrunnelse og det ikke er endringer i søkers situasjon, kan søknad om bolig avvises. Boligens standard eller beliggenhet regnes ikke som saklig begrunnelse, med mindre tungtveiende helsemessige eller sosiale grunner tilsier annet.

Prioritering av søkere

Tildeling av kommunale boliger skjer etter en helhetlig vurdering av søkers behov og situasjon. Ved flere søkere enn antall ledige kommunale boliger, skal det foretas en prioritering mellom kvalifiserte søkere. I prioriteringen skal det vektlegges de kvalifiserte søkeres behov og hvilke typer boliger som er tilgjengelig. Søkere som etter en samlet vurdering synes å ha de mest påtrengende boligbehov skal prioriteres. Det skal tas hensyn til at noen boformer og boliger stiller spesielle krav til sammensetning av beboere.

Dersom egnet bolig ikke er ledig for prioriterte søkere på vedtakstidspunktet, skal søker føres opp på venteliste for aktuell boligtype. Det er ikke klageadgang på denne avgjørelsen.

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger og omsorgsboliger i Midtre Gauldal kommune (PDF)

Søknadsskjema

Her kan du laste ned og skrive ut søknadsskjema for kommunal bolig (PDF)

På grunn av personvern sender du søknaden din i brev, ikke e-post, til:

Midtre Gauldal kommune
Postmottak
Rørosveien 11
7290 Støren

Kontakt

Eiendom og kommunalteknikk

72 40 30 00

Besøksadresse

Rådhuset, 7290 Støren