Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Har du søkt og fått byggetillatelse eller tillatelse til riving fra kommunen? Du må søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før du tar i bruk bygningen. Du må også søke ferdigattest etter riving.

Før du kan ta i bruk en søknadspliktig bygning eller bygningsendring, må det søkes om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Søknaden sendes inn når bygningen er ferdig. Det samme gjelder når en riving er gjennomført. Bruk av bygning uten godkjent midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er ulovlig.

Midtre Gauldal kommune er kjent med at flere bygninger er blitt tatt i bruk uten at det foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Hvorfor skal du søke om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest?
 • Det er en forutsetning for å lovlig kunne ta i bruk en bygning at brukstillatelse foreligger. Dette fremgår av plan- og bygningsloven § 21-10.
 • Ved bruk av bygning uten brukstillatelse kan dette medføre utfordringer i en eventuell forsikringssak.
 • For foretak som har erklært ansvarsrett i en byggesak, vil ansvaret løpe i 5 år etter at ferdigattest er gitt.
 • Hvorvidt bygningen har midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest blir lagret i Matrikkelen, som er Norges offisielle eiendomsregister. Stadig flere offentlige etater tar nå i bruk informasjon fra Matrikkelen. For eksempel ReMidt og eiendomsskatt. Det er derfor viktig både for deg og kommunen at informasjonen i registeret er oppdatert.
 • Selv om bygningen er revet, må kommunen ha ferdigattest for å kunne fjerne bygningen fra bygningsregisteret. Det er først når ferdigattest er gitt at det vil ha virkning for offentlige etater som benytter seg av registeret.
Hvem skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse?

Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.

Hvordan søke om ferdigattest?

For søknad om ferdigattest må følgende dokumenter vedlegges:

 • Sluttrapport for avfall (kun aktuelt ved enkelte typer tiltak, jf. TEK10 § 9-6)
 • Gjennomføringsplan (kun for søknad med ansvarsrett).

Hvis det er gjort mindre ikke-søknadspliktige endringer i forhold til tillatelsen, må følgende vedlegges søknaden:

 • Oppdatert situasjonsplan
 • Oppdaterte tegninger
 • Dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført

Søknadsskjema for ferdigattest 

Mer om ferdigattest i Plan- og bygningsloven §21-10 og Byggesaksforskriften §8-1

Midlertidig brukstillatelse

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan det også søkes om midlertidig brukstillatelse. I søknaden må det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for å ferdigstille bygningen. En midlertidig brukstillatelse gjør at en kan ta i bruk bygningen før en har mottatt ferdigattest

Søknadsskjema for midlertidig brukstillatelse

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingsfristen for søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er 3 uker, men søknadene blir behandlet så raskt som mulig.
 

Ferdigattest av gamle saker

Byggesøknader innsendt før 1.1.1998

Det er ikke lenger mulig å få ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998.

Dette i henhold til plan og bygningsloven §21-10 femte ledd

Dersom bygget er omsøkt og godkjent av kommunen, vil det ikke være ulovlig å bruke bygningen selv om ferdigattest eller brukstillatelse mangler.

Eventuelle ulovlige byggetiltak vil ikke automatisk være godkjent i slike saker, og tegningene som lå til grunn for byggetiltaket er de som fortsatt gjelder. Det er da byggets eier som er ansvarlig for at bygget er utført i tråd med tillatelsen.
  

Tiltak som ikke er søknadspliktige

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen. Dette fordi kommunen skal kunne føre tiltaket inn i bygningsregisteret og oppdatere sine kart over området.

Det er også i din egen interesse å gjøre dette. Registreringen sikrer deg dokumentasjon for at det du har gjort er lovlig etter dagens regler. Eventuelle senere regel- eller planendringer kan ellers føre til at det trekkes i tvil om du har bygd lovlig.

Dette gjør du ved å fylle ut skjema for ferdigstillelse og sende inn et situasjonskart som viser plasseringen av bygget til kommunen. Legg gjerne også med en skisse av tiltaket.

Det skal ikke søkes eller utstedes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for slike tiltak.

Hvor skal søknad og dokumentasjon leveres?

Søknad/melding med nødvendig dokumentasjon kan leveres til oss pr:
 • Post: Midtre Gauldal kommune, Rådhuset, Rørosveien 11, 7290 Støren.
 • E-post: postmottak@mgk.no
 • Fysisk: leveres til kommunens servicekontor