Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Illustrasjonsbilde

For opptak til nytt barnehageår i august, må det søkes innen søknadsfristen for hovedopptaket. Søknadsfristen er 1. mars. 
Midtre Gauldal kommune har samordnet opptak for kommunale og private barnehager iht. Lov om barnehager §17. Dette innebærer felles søknadsskjema, felles registrering av søknader og koordinering av opptaket.

SØK HER

Endring av plass 
Ønsker man å endre plass-størrelse/oppholdstid eller ønsker overflytting til annen barnehage i kommunen må det søkes innen 1.mars 
 

Lovfestet rett til barnehageplass
Dersom barnet fyller ett år i august, september, oktober eller november det året man søker, har barnet rett til plass innen utgangen av den måneden barnet ble født.
 

Andre søkere
Hvis barnet ditt er under ett år eller at du søker etter at fristen for hovedopptaket, kan du få plass ved ledig kapasitet. Barn bosatt i andre kommuner kan få plass ved ledig kapasitet. 
 

Disse blir prioritert ved opptak
Dersom det melder seg flere søkere til den enkelte barnehage enn det er ledige plasser, prioriteres søkerne i følgende rekkefølge:

 1. Barn med rett til plass etter barnehagelovens §13
  Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §4.12 og 4-4. annet og fjerde ledd har prioritet ved opptak. Det må legges ved dokumentasjon ved søknaden
   
 2. Barn som har ett år igjen før skolestart.
   
 3. Barn med minoritetsspråklig bakgrunn
   
 4. Barn som har søsken i barnehagen
   
 5. Barn der foresatte har spesielle utfordringer knyttet til fysiske og/eller psykiske forhold.

Når barn står likt, tildeles plass ved loddtrekning. 

Det blir lagt vekt på barnegruppens sammensetning. Barn bosatt i andre kommuner kan få tilbud om plass ved ledig kapasitet for ett barnehageår om gangen.

Søknadsprosessen 
Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for. Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet. Samordnet opptak for høsten har frist 1. mars. Søknader som leveres utenom opptaket behandles fortløpende. 
 

Behandling 
Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. 
Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tildeling skal skje skriftlig. Har du verken fått ditt første eller andre ønske om barnehageplass oppfylt, kan du kreve en skriftlig begrunnelse. 
 

Klage 
Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. 
Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.