Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Klage på vedtak 

Ønsker du å klage på et vedtak som handler om ditt barn? Du kan klage på enkeltvedtak til den instansen som har fattet det. Det skal stå i vedtaket om du kan klage på det og hvordan. Klagen rettes til kommunen der vedtaket er fattet.

Du kan klage på følgende enkeltvedtak til kommunen:

  • Vedtak om barnehageplass, ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 eller 2 ved hovedopptaket etter Barnehagelovens §16.
  • Vedtak om eller avslag på redusert foreldrebetaling i barnehage etter Barnehagelovens §20.
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens §35. Har du barn i kommunal barnehage, klager du til barnehagen først.
  • Vedtak om skyss til barn med spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens §36.

    Har du barn i kommunal barnehage, klager du til barnehagen først.

Send din klage til

Midtre Gauldal kommune
v/rådgiver oppvekst
Rørosveien 11
7290 Støren

eller postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Inngåelse av vertskommunesamarbeid

Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu kommuner har inngått avtale med Trondheim kommune om godkjenning av barnehager, dispensasjon fra krav i barnehageloven og tilsyn med barnehager. Dette innebærer at Trondheim kommune v/Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvar for oppfølging av disse områdene. Avtalen gjelder fra 01.08.2022.

Klage over psykososialt barnehagemiljø og andre forhold i barnehagehverdagen

Barn har i følge Barnehagelovens Kapittel VIII rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Er du bekymret over at ditt barn ikke har det godt i barnehagen, oppfordrer vi deg til å snakke om dette med barnehagen først, før du går videre til et høyere nivå.

Slik går du frem:

1. Kontakt barnehagens ledelse først:

Hvis du ønsker å klage, eller sende en bekymring på en barnehages pedagogiske eller trivselsmessige tilbud, bør du først ta kontakt med styrer eller daglig leder i barnehagen. Da gir du barnehagen mulighet til å gi tilsvar på forholdet du klager på. Slike forhold reguleres av barnehageloven og dens forskrifter.

2. Kontakt barnehageeier:

Hvis du ikke opplever å bli hørt når du tar kontakt med enhetsleder/daglig leder/styrer må du ta kontakt med barnehageeier. Kontaktinformasjon til barnehageeier finner du på hjemmesiden til den enkelte barnehage.

3. Send klage eller bekymring til Trondheim kommune som tilsynsmyndighet

Opplever du å ikke bli møtt på din klage eller bekymring, hverken fra enhetsleder, daglig leder, styrer eller barnehageeier? Da kan du sende en skriftlig klage til Fagenhet for oppvekst og utdanning, enten på e-post, eller i brev til Trondheim kommune:

Trondheim kommune
Fagenhet for oppvekst og utdanning 
Postboks 2300
Torgarden
7004 Trondheim

eller barnehagemyndigheten@trondheim.kommune.no

Vi anbefaler at du ikke sender sensitiv informasjon og annen informasjon om personlige forhold i e-post. Skriftlige henvendelser til Trondheim kommune blir automatisk registrert i det kommunale saksarkivsystemet og kan bli publisert offentlig på postlisten til Trondheim kommune.