Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

 Vi svarer på ofte stilte spørsmål.  

Bilde av næringsområdet Støren Sør
Bilde av næringsområdet Støren Sør 

Hva slags type næring er Støren Sør tenkt for? 

Selv om næringsområdet er særlig tilrettelagt for arealkrevende næring, vil vi selvfølgelig legge til rette for at næringsaktører som trenger litt mindre areal også kan etablere seg på Støren. Alle typer næring som vurderer å etablere seg kan ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. I fellesskap finner vi de beste løsningene for de aktørene det gjelder.

Er det bygd ut infrastruktur i området? 

Langs Lekåsveien, som fører opp til området, er all infrastruktur bygd ut: Vann, avløp, strøm og rør for fiberblåsing.

Det skjøtes på derfra videre inn til næringstomtene når næringsflatene selges. Dette tilpasses det unike behovet til hver enkelt aktør. 

Hvorfor har dere ennå ikke lyktes med å selge næringsareal så langt? 

Så langt har vi ikke lyktes med å finne den eller de riktige aktørene.

Samtidig er det en krevende tid, med ettervirkningene av pandemien, Europa i krig og dyrtid med høye kostnader. Etableringsviljen er lavere i næringslivet, noe som gjør at det tar lenger tid. Dette er et langsiktig arbeid, der vi må ha en viss tålmodighet.

Vi vil understreke at dette er høyt prioritert, og vårt mål er å få næringsaktører inn på området så raskt det lar seg gjøre. 

Hvor mye har Støren Sør kostet så langt? 

Den totale lånerammen for opparbeidelsen av området er så langt på 235 millioner kroner. Det inkluderer veg, vann, avløp, rør for fiberblåsing og opparbeidelse av næringsområdene. 

Vi betaler renter på lånet. Det er avdragsfritt frem til 2024. I 2023 ligger rentekostnadene an til å bli på omtrent ni millioner kroner. Vi merker, som alle andre, høyere renteutgifter. 

En grundig redegjørelse for Støren Sør, økonomien og arbeidet som gjøres, finnes i kunnskapsgrunnlaget som ble lagt frem for kommunestyret 20. april 2023. Se vedlegg til sak 23/23.

Hvor langt tidsperspektiv har dere? 

Dette er en stor satsing som krever langsiktig arbeid. Samtidig skal vi holde trykket oppe, og sånn sett være "utålmodig". Arbeidet med Støren Sør har høy prioritet. 

Målsetningen med satsingen på Støren Sør, visjonen "Først til framtida" og omstillingsprogrammet Spir er utvikling og vekst i næringsliv, arbeidsplasser og bosetting i Midtre Gauldal kommune. Det er gevinster generasjoner fremover vil nyte godt av, perspektivet er derfor på flere tiår. Å bygge ut et så stort næringsområde som Støren Sør kan ta mange år. 

Kommer det boligtomter i området? 

I kommunedelplanen for Støren er det avsatt arealer til bolig, tiltenkt eneboliger og tomannsboliger, i området Støren Sør. Før boligtomter kan fradeles og bygges på, må det gjennomføres en detaljregulering.

Dette reguleringsarbeidet er satt i gang. Konsulentselskapet Multiconsult er engasjert, og jobber med en mulighetsstudie for å se på hvordan avsatte boligarealer kan utnyttes på en god måte. Mulighetsstudien skal etter planen være klar etter sommeren.

Vi jobber aktivt med å avklare det planmessige rundt nye boligområder på Støren for å ivareta etterspørselen etter spesielt eneboligtomter.