Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oversikt over folkevalgte i forskjellige styrer, råd og utvalg, inkl fjellstyrer perioden 2019-2023

 

 

Plan og byggekomite for offentlige bygg

Plan- og byggekomite for offentlige bygg nedlegges og komiteens oppgaver overføres formannskapet.

Klagenemd

Faste medlemmer

Personlig vara

Jarle Jøsok

Frode Wærnes

Jens Olav Hov

 

Tone Inga Braseth

John Birger Krokan

Råd for eldre

Faste medlemmer 

Leder: Jorid Endal Bjørnevold - 98038713
Nestleder: Jens Haugen
Olav Kjøttrød

Vara i rekkefølge    
1. Magnhild Storli
2. Oddbjørg Aas 

3. John Økdal

Rådet velger selv leder og nestleder. 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Faste medlemmer    
Leder: Paula Forodden - 97688316
Astrid Aunøien
Nestleder: Lars Woldmo 

Vara i rekkefølge    
1. Jens Olav Hov
2. Ann Karin Merket  
 

Rådet velger selv leder og nestleder.

Ungdomsråd

Faste medlemmer  

Leder: Malin Storrø          
Nestleder: Guro Bonesvoll
Kari Bogevoll Nygaard
Per Christoffer Hinsværk
Synne Halseth

Koordinator/kontakt: Monica Hesthagen Broen
 

Internasjonalt råd

Internasjonalt råd består av 3 flerspråklige, hvorav minst 1 med flyktningebakgrunn, minst 1 under 25 år, 2 politikere, 1 fra lag og organisasjoner og 1 fra lokalt næringsliv. 

Faste medlemmer:

  • Kristina Rysova (leder)
  • ​​​Sümeyra Mazi
  • Lars Jonli
  • Ida Marie Berdal
  • Trude Heggdal
  • Rahaf Kamal Aldakkak
  • Svend Hov

 Sekratær: Randi A. Aasenhus

Budal Fjellstyre

Faste medlemmer Personlig vara
Terje Tovmo Lars Ole Lillebudal
Vegar Enlid Jens Olav Hov
Helge Bjerkset Wenche Rønning
Anita Krigsvoll Berit Bakken
Jorid Bjørnevold  Ingvild Sandberg

Som leder velges: Terje Tovmo
Som nestleder velges: Vegard Enlid

Singsås Fjellstyre

 
Faste medlemmer   Personlig vara
Thomas Talsnes Jens Sandrød
Ronja Wilmannsøien Håvard Foros
Arnhild Sandrød Holstad Kjerstin Digre
Odd Torolf Lein Kjell Arne Vinsnesbakk
Sverre Almås Kristin Stornes

Som leder: Thomas Talsnes 
Som nestleder: Ronja Wilmannsøien

Soknedal Fjellstyre

Faste medlemmer Personlig vara
Torkild Holte Fledsberg     Oddveig Øyan
Oddveig Børset  Astrid Sundlisæter
Sigbjørn Haukås Stig Lilleøkdal
Vibeke Wæraas Terje Fagerbekk
Trond Erik Holshaug Torbjørn Aasenhus

Som leder velges: Torkil Holte Fledsberg 
Som nestleder velges: Oddveig Børset 

Sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt

Faste medlemmer
Roger Refset 
Anna Therese Flatmo 
Kåre Malum 

Som leder velges: Roger Refseth
Som nestleder velges: Anna Therese Flatmo 

Vara i rekkefølge
1.    Kåre Merket 
2.    Ola Joar Sundli
3.    Eivind Bjerkset 

Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt

Faste medlemmer
Bjørn Hovstad 
Bård T. Stenbro 
Kari Øverås Sandrød

Som leder velges: Bjørn Hovstad
Som nestleder velges: Bård T. Stenbro 

Vara i rekkefølge
1.    Halvor Bonesvoll 
2.    Elin Bjørnli 
3.    Kari Mette Busklein 

Representant til utvalget som oppnevner meglere til konfliktråd

Kommunestyret velger følgende representant til utvalget som oppnevner meglere til konfliktråd for valgperioden 2019 - 2023: 

Egil Skjervold

Representant til styret i Forsetmo Vassverk og Enodd Vassverk

Det har vært stilt krav om at det skal være en kommunal representant i styrene når det ytes kommunale garantier.  Så vidt vi kan se så har vi nå garantert for Forsetmoen Vassverk (løper til 2023). Enodd Vassverk utløp i 2014. 
Det har ikke vært valgt representanter hverken i 2011 eller 2015 til noen av disse vassverkene. Det har vært søkt om kommunal garanti i 2007 fra Forsetmo Vassverk uten at vi vet om garantien ble innvilget.  
Forsetmo Vassverk har godkjennelse fra 2014 fra Mattilsynet. Enhetsleder EKT opplyser at enheten arbeider kontinuerlig med utvikling av system for kvalitetsoppfølging og at det vil være naturlig at enheten har en gjennomgang med de private vannverkene, som leverer vann til kommunale bygg, om samarbeid og felles løsninger for kvalitetskontroll og drift når det er fordelaktig og ønskelig. Det forutsettes at det i perioden 2019-2023 avklares hvordan kontakten til vassverkene skal være i framtiden. 

Innstilling til vedtak:
1.    Utfra ovenstående foreslås det ikke velges kandidater til vassverkene Forsetmo og Enodd. 
2.    Enhet for eiendom og kommunalteknikk avklarer nærmere hvordan samarbeid og kvalitetsoppfølging på leveransene fra de private vannverkene skal håndteres og orienterer formannskapet om dette i løpet av 2020.

Representant til styret i Singsås Vannverk 

Kommunestyret velger følgende representant til styret for Singsås Vannverk for valgperioden 2019 - 2023: 
Representant        Vara
Per Ingar Almås    Liv Haugen

Representant til Villreinnemda for Forollhogna villreinområde

Representanter
Nils Olav Storrø 
Ronja Wilmannsøien

Utsending til Representantskapet Interkommunalt arkiv IKS

Kommunestyret velger følgende utsending til representantskapet Interkommunalt arkiv IKS for valgperioden 2019 - 2023: 

Representant             
Gunn Randi Enodd     

Vara i rekkefølge
1.    Anita Enlid 
2.    Reidun Laache

Representanter i styret for Midtre Gauldal frivilligsentral

Kommunestyret velger følgende representanter i styret for Midtre Gauldal frivilligsentral for valgperioden 2019 - 2023: 

Representanter         
Roger Refset             
Paula Forodden

Vara i rekkefølge
1.    Janike Soknes 
2.    Eva Karin Aune 

Generalforsamling i Soknedal Sparebank

Kommunestyret velger følgende representanter til Generalforsamling i Soknedal sparebank for valgperioden 2019 - 2023: 

Representant              Vara 
Kjell Edvin Stenbro     Aina Midthjell Reppe 

TV-aksjonen

Kommunestyret velger følgende komite for TV-aksjon for valgperioden 2019 - 2023: 

Representant                            Ansvarsområde
Ordfører                                    Soknedal
Varaordfører                             Singsås
Svenn Olav Krognes                Budal
Trude Heggdal                         Støren
Aina Midthjell Reppe                Lokalt næringsliv 

Som leder velges: Ordfører
Som nestleder velges: Varaordfører

Klagorgan ENVINA/ReMidt

Kommunestyret velger følgende representant/vararepresentant til klageorgan ENVINE/ReMidt for valgperioden 2019 - 2023: 

Representant                 Vara 
Trude Heggdal               Svenn Ola Krogness 

Midtre Gauldal Næringsselskap KF, styre (nytt navn Midtre Gauldal Utvikling KF kommer til behandling i kommunestyret)

Kommunestyret velger følgende representant/vararepresentant til styre for Midtre Gauldal Næringsselskap KF for valgperioden 2019 - 2023: 

Ny styrerepresentant                        Vara til styret i rekkefølge
Kristian Digre                                    1.    Karl Reinert Halsen 
                                                          2.    Ann Karin Haugen 

Legatstyre 

Kommunestyret velger følgende legatstyre for valgperioden 2019 - 2023: 

Representant                        Vara i rekkefølge
Kenneth Moe                        1.    Lars Jonli
Nina Staverløkk                    2.    Gunn Randi Enodd
Øystein Digre                        3.    Torill Haueng

    Som leder velges Kenneth Moe
    Som nestleder velges Nina Staverløkk

Representant til brukerutvalg legevakta og KAD

Kommunestyret velger følgende representant for brukerutvalg legevakta og KAD for valgperioden 2019 - 2023: 

Representant                                 Vara
Nina Bratt Staverløkk                     Varaordfører

Samarbeidsutvalg for den enkelte skole/barnehage

Kommunestyret velger følgende representanter til samarbeidsutvalgene for den enkelte skole/barnehage for valgperioden 2019 - 2023: 

Støren barneskole: Kenneth Moe                         Vara: Trude Heggdal
Støren barnehage: Lars Jonli                               Vara: Gunn Randi Enodd
Soknes barnehage: Stian Engen                          Vara: Gerit Pallin Lorier
Soknedal oppvekst: Reidun Gillesdal Laache       Vara: Trond Erik Holshaug
Singsås oppvekst: Øystein Digre                          Vara: Torill Haueng
Budal oppvekst: Ane Aunøien Moen                    Vara: Stine Krigsvoll
Støren ungdomsskole: Ida Marie Berdal              Vara: Roger Refseth

Deltaker i vannregionutvalget (VRU) og vannområdeutvalget (VOU)

Kommunestyret velger følgende deltaker i vannregionutvalget (VRU) og vannområdeutvalget (VOU) for valgperioden 2019 - 2023: 

Fast medlem    Vara        
Ola Rogstad     Gunn Randi Enodd 

Gauldal videregående skole, skoleutvalg

Kommunestyret velger følgende medlem til skoleutvalget – Gauldal videregående skole for valgperioden 2019 - 2023: 

Fast medlem               Vara            
Ordfører                      Varaordfører

FV30 samarbeidsforum

Kommunestyret velger følgende medlem til FV30 samarbeidsforum for valgperioden 2019 - 2023: 

Fast medlem                          Personlig vara            
Ordfører                                 Varaordfører
Trude Heggdal                       Per Ingar Almås

Utviklingsnettverket

Kommunestyret velger følgende medlemmer til Utviklingsnettverket for valgperioden 2019 – 2023:

Faste medlemmer                          Personlig vara            
Ordfører                                         Ane Aunøien Moen 
Varaordfører                                  Stine Krigsvoll 
Trude Heggdal                              Torstein Rognes 
Svenn Ola Krognes                      Britt Inger Aune 

Navnekomite

Kommunestyret velger følgende navnekomite for valgperioden 2019 – 2023:

Faste medlemmer                                        Personlig vara            
Sigmund Storlimo                                         Bente Kaasen Enlid
John Birger Krokan                                       Egil Myhre
Sidsel Hanshus                                            Jostein Gynnild
Ola Haukdal

Gauldal skole og kultursenter samarbeidsutvalg

Kommunestyret velger følgende medlem til samarbeidsutvalg Gauldal skole og kultursenter for valgperioden 2019 – 2023:

Fast medlem                             Personlig vara            
Ordfører                                    Varaordfører

Driv HMS (tidligere Midtnor BHT)

Kommunestyret velger følgende politiske representant som skal være til stede på årsmøtene i Driv HMS valgperioden 2019 - 2023:

Representant 
Inger Jorid Lium 

Valg av faste møtefullmektiger i forliksrådet 01.01.2020 - 31.12.2023

Kommunestyret velger følgende faste møtefullmektiger i forliksrådet 010120 – 311223:

Representanter
Anita Wanvik Enlid 
Anita Lange 
Stine Skårvold 

Valg på nytt styre i Midt-Norge 110-sentral IKS

Alf-Petter Tenfjord (kommunedirektør)
Bjørn Enge (varaordfører)

 

Representant til Styringsgruppa for regional plan Forollhogna villreinområde

Kommunestyret velger følgende representant til styringsgruppa for regional plan Forollhogna
villreinområde for valgperioden 2019 - 2023:

Representant       Vara
Ordfører              Trude Heggdal

Kontrollutvalgsekretariatet Midt-Norge IKS

Representant :                    Vara:Ordfører                           1. Varaordfører
                                          2. Opposisjonsleder Trude Solem Heggdal

 

valgutvalg

Leif Kristian Bordal (Sp)-leder
Nina Bratt Staverløkk (H)-nestleder
Reidun Helene Gillesdal Laache (Krf)
Roger Refseth (Frp)
Svenn Ola Krognes (Bl)
Gunn Randi Enodd (Ap)
Kåre Normann Merket (Ap)
Det velges følgende vara i rekkefølge:Senterpartiet.
1.
Svein Fløttum (Sp)
2.
Siri Fossum (Sp)
3.
Ida Marie Berdal (Sp)

Høyre
1.
Bjørn Egil Enge (H)
2.
Gerrit Andre Pallin Lorier (H)
3.
Vibeke Wæraas (H)

Kristelig Folkeparti
1.
Øystein Digre (Krf)
2.
Magnar Kosberg (Krf)
3.
Ingvild Sandberg (Krf)

Fremskrittspartiet
1.
Stian Engen (Frp)
2.
Tor Flagestad (Frp)
3.
Eystein Folstad (Frp)

Bygdelista
1.
Brit Inger Aune (Bl)
2.
Kjell Arne Vinsnesbakk (Bl)
3.
Torill Haueng (Bl)

Arbeiderpartiet
1.
Lars Jonli (Ap)
2.
Inger Jorid Lium (Ap)
3.
Torstein Rognes (Ap)
4.
Hanne M. Gaup Lein (Ap)

valgstyre

Sivert Moen (Sp)-leder
Bjørn Egil Enge(H)-nestleder
Ane Aunøien Moen (Sp)
Stine Krigsvoll (Sp)
Svenn Ola Krognes (Bl)
Trude Solem Heggdal (Ap)
Torstein Rognes (Ap)
Øystein Digre (Krf)
Roger Refset (Frp)
Ved behov utpeker partiene selv personlige vara blant kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer.

Medlemmer i Trondheimsregionen (interkommunalt råd)

Medlem                                   Personlige vara
Ordfører                                  Varaordfører
Opposisjonsleder Trude Solem Heggdal (Ap) Svenn Ola Krognes (Bl)

Medlemmer i region Trøndelag Sør

Medlem                        Personlige vara
Ordfører                        Varaordfører
Opposisjonsleder Trude Solem Heggdal (AP) Svenn Ola Krognes (Bl)

Administrasjonsutvalget

Siri Fossum (Sp)-leder
Lars Gunnar Storli (Sp)-nestleder
Stian Engen (Frp)
Inger Jorid Lium (Ap)
Brit Inger Aune(Bl)
Det velges følgende vara i rekkefølge:

Samarbeidsgruppa Sp, H, Krf og Frp
1.
Ola Rogstad (Sp)
2.
Ane Aunøien Moen (Sp)
3.
Gerrit Andrè Pallin Lorier (H)
4.
Reidun Helene Gillesdal Laache (Krf)
5.
Roger Refset (Frp)

Bygdelista
1.
Svenn Ola Krognes (Bl)
2.
Kjell Arne Vinsnesbakk (Bl)
3.
Sunniva Berg Moen (Bl)

Arbeiderpartiet
1.
Yasir Kamal Saad (Ap)
2.
Anita Ayesha Lange (Ap)
3.
Niels Arne Balstad(Ap)

Representasjon/deltakelse der kommunen har eierskap/interesser

Representanter til KS

Utsendinger                                                                                             Personlige vara
1.
Ordfører                                                                                                 Varaordfører
2.
Opposisjonsleder Trude Solem Heggdal                                              Ane Aunøien Moen

Representantskapet i Gauldal Brann og Redning IKS

Faste representanter                                                                                       Personlige vara
1.
Ordfører                                                                                                          Varaordfører
2.
Opposisjonsleder Trude Solem Heggdal                                                        Ane Aunøien Moen

Representantskapet i Envina/Remidt IKS

Fast representant                                                     Vara
Ordfører                                                                  1.Varaordfører
                                                                               2. Opposisjonsleder Trude Solem Heggdal

 

Nasjonalparkstyret for Forollhogna Nasjonalpark

1.
Ordfører
2.
Ane Aunøien Moen

Representantskapet i Trønderenergi

Representant                 Vara
Ordfører                         Varaordfører

Generalforsamling i Gaulasentret

Representant             Vara
Ordfører                     Varaordfører

Generalforsamling i Midt Energi

Representant              Vara
Ordfører                      Varaordfører

Revisjon Midt-Norge SA

Representant            Vara
Ordfører                    Varaordfører

Kontrollutvalgsekretariatet Midt-Norge IKS

Representant           Vara
Ordfører                  1. Varaordfører
                                2. Opposisjonsleder Trude Solem Heggdal

Medlem 110 sentralen IKS

Representant            Vara
Ordfører                   1. Varaordfører
                                 2. Opposisjonsleder Trude Solem Heggdal

Medlem Kirkelig fellesråd

Representant             Vara
                                  Varaordfører Ordfører