Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

"Kommunal egenkontroll er den kontroll kommunen selv gjennomfører overfor egen virksomhet. Egenkontroll er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til at kommunen når de mål som er satt, innenfor rammene av gjeldende regelverk og tildelte ressurser. Egenkontrollen skal også bidra til å styrke allmennhetens tillit til forvaltningen, gjennom forebygging og avdekking av misligheter og andre uheldige forhold. En kommunesektor med god egenkontroll kan også redusere behovet for statlig detaljstyring og kontroll."
(Fra veilederen "Kontrollutvalgsboken - Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver")

Kontrollutvalgets hjemmeside og møtedokumenter

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune fører møter for åpne dører.

Medlemmer 2019 - 2023

 

Navn

Funksjon

Kari Anne Endal

Leder

Odd Øie

Nestleder

Kirsti Schult

Medlem

Rune Folgerø

Medlem

Lise Sundli

Medlem

   

Helge A. Halvorsen

1. vara Endal/Øie

Odd Torolf Lein

2. vara Endal/Øie

Marit Solem

3. vara Endal/Øie

Astrid Aunøien

4. vara Endal/Øie

Per Bjarne Bonesvoll

1. vara Schult

Bente K. Enlid

2. vara Schult

Harald Rognes

3. vara Schult

Morten Sørløkken

1. vara Folgerø/Sundli

Jorid Løkken

2. vara Folgerø/Sundli

Wenche Kristine Dahle

3. vara Folgerø/Sundli

Tor Flagestad

4. vara Folgerø/Sundli

Les mer her - Kontrollutvalgets hjemmeside med møtedokumenter