Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Organisasjonsnr.: 970 187 715
Bankkontonr.: 4212.49.45660
Kommunenummer: 5027

Grafikk

Hovedmål

Kommunale tjenester skal ha et høyt service- og kvalitetsnivå.

Overordnede prinsipper for en effektiv og brukerorientert organisering

Administrative ledernivå 

  • Kommunen organiseres med flere ledernivå, d.v.s. i tillegg til kommunaldirektøren skal det være kommunalsjefer og enhetsledere som rapporterer direkte til kommunaldirektøren.

En brukerorientert organisering 

  • Organisasjonen skal oppleves som oversiktlig og lett tilgjengelig for brukerne.
  • Det skal være god intern samordning av tjenester som er rettet mot de ulike brukergruppene.

Klarhet i myndighet og ansvar

  • Enhetsleder skal ha delegert myndighet innenfor drift, økonomi og personal som gjør det mulig å ta et fullstendig resultatansvar.
  • Denne myndigheten skal ikke delegeres videre, men det kan gis et begrenset lederansvar til avdelingsledere, fagledere, arbeidsledere m.v.

Felles stabs- og støttetjenester

  • Stabsressursene skal brukes samlet med tanke på best mulig effektivitet for kommunen som helhet.
  • Arbeids- og ansvarsfordeling mellom enheten og de sentrale stabstjenestene skal ta utgangspunkt i at myndigheten ligger hos rådmannen og enhetslederne og at stabsapparatet på best mulig måte skal understøtte drift og utvikling.