Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Bakgrunn
Kommunen er arealmessig stor og til dels uoversiktlig for de som ikke er lokalkjent. Nødetater, posten, nyinnflyttede og andre har av og til problemer med å raskt kunne finne frem til riktig sted. Derfor ønsker man å få på plass et logisk og lettfattelig adressesystem for å gjøre det enklere å orientere seg. Det innebærer at de eiere og festere som ennå ikke har en veiadresse, vil få tildelt en i løpet av denne prosessen. Estimert tidsbruk for prosjektet er rundt 3-4 år.

I 2014 ble det utarbeidet et forprosjekt til adressetildelingen i Midtre Gauldal. Her ble blant annet kommunens utfordringer i forhold til adressetildeling kartlagt. Det er laget en lokal forskrift til Matrikkelloven (lov om eiendomsregistrering) for å ivareta kommunens behov. Forskriften skal vedtas vinter/vår 2018.

Saksgang
Prosessen med tildeling av adresser kan inndeles slik:

 • Avgrensing av adresseparseller (veistrekninger med eget navn), dvs at veinettet blir inndelt i enheter.
 • Innsamling av veinavn
 • Navnemyndighet vedtar veinavn
 • Kommunen tildeler adressenummer og informerer eier/fester om den nye offisielle adressen på eiendommen
 • Kommunen setter opp skilt med veinavn
 • Den enkelte eier/fester setter opp nummerskilt på hus

Hva er en adresse og hvem får adresse

 • En veiadresse består av adressenavn (gate-/veinavn) + adressenummer med eventuelt bokstav. Ved flere boenheter med samme inngang brukes også bruksenhetsnummer: f.eks. H0203 (2. etasje, 3. leilighet)
 • Alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet skal tildeles en veiadresse.
 • Både private og offentlige veier skal få adresse.
 • Hvilke veier som regnes som selvstendig parsell, avgrenses etter følgende veiledende prinsipp: lengre enn 1 km og minst 5 adressepunkter, eventuelt kortere enn 1 km med minst 10 adressepunkter. Siden kommunen er arealmessig stor med mange veier av ulik karakter, kan ikke alle veier få egne navn. Det ville gjøre det vanskelig å finne frem til områder langt fra hovedveier. Prinsippene kan fravikes dersom det gjør det enklere å finne frem.

Klagemuligheter:

 • Etter at et adressenavn er vedtatt, kan det ikke påklages av enkeltpersoner.
 • Eiere og festere kan klage på nummeret man er tildelt og veien man er adressert til.

Navneprosessen
I forbindelse med adressetildelingen er både privatpersoner og lag og foreninger velkomne til å komme med forslag til navn på veier.

I første omgang ønskes innspill på de største veiene i kommunen, dvs E6 og 14 fylkesveier. Hver vei er avgrenset start-slutt og tildelt en adressekode. Denne koden erstattes med et navn når prosessen er over. Oversikten finner du under her eller du kan kontakte kommunens servicetorg.

Valg av navn:

 • Det viktigste er at navnet gjør det enkelt for de som ikke er kjent å finne frem, med en logisk oppbygging av adressesystemet. Dette kan gå på bekostning av personlige ønsker.
 • Noen veier berører innbyggere i flere «gammelkommuner», noe som bør tas med i betraktningen når navn foreslås.
 • For veier som deles med andre kommuner, er det naturlig å samarbeide om navn i den grad det er mulig.
 • Navnet skal være lett å skrive, lese og uttale, og være entydig. Navn som staves ulikt men uttales likt bør unngås. Et navn skal heller ikke gå igjen andre steder i kommunen.
 • Navnet bør bygge på lokale navnetradisjoner, og stavemåten «vei» skal brukes fremfor «veg».
 • Det er lov å være kreativ, navnet må ikke alltid ende med ordet «veien».
 • Oppkalling av personer er ikke ønskelig, men kan unntaksvis gjøres 5-10 år etter personens død.

Skrivemåte reguleres av stedsnavnloven.

Navnekomiteen
Du kan kontakte navnekomiteens medlemmer som tilhører ditt nærmiljø for dine innspill.

Navnekomiteens medlemmer er:

Singsås:
John Birger Krokan, leder, (Tlf: 928 23 350, mail: j.b.krokan@gmail.com)
Egil Myhre (Tlf: 957 51 406, mail: egil.myhre@gauldalen.no)

Soknedal:
Sidsel Hanshus (Tlf: 995 09 330, mail: bakersidsel@gmail.com)
Jostein Gynnild (Tlf: 920 68 086, mail: jomagyn@gmail.com)

Budal:
Sigmund Storlimo (Tlf: 950 37 168, mail: sigmund.storlimo@gmail.com)
Are Kroken (Tlf: 918 10 705, mail: arekroken@gmail.com)

Støren:
Odd Steinar Reitan (Tlf: 958 16 282, mail: odd.reitan@stfk.no)
Hans Erik Gynnild (Tlf: 481 32 882, mail: hans.gynnild@stfk.no)

Spørsmål til kommunen:
Berit Wolden (Tlf: 72 40 30 99), mail: berwol@mgk.no