Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Hvis du er 25 år eller mer og kun har grunnskole, har du rett til å få tilbud om videregående opplæring.

Målgruppe

Voksne fra og med 25 år. I spesielle tilfeller også unge i alderen 16 til 24 år.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning
Søknadsskjema
Søknadsmottaker

Fylkeskommunen

Behandling av søknad

Fylkeskommunen fatter vedtak om opplæringen. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Vedtaket vil også spesifisere hva tjenesten omfatter.

Behandlingstid

Fylkeskommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Klage på søknad

Du kan klage på vedtaket om retten til inntaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Statsforvalteren. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning. Hvis du vil klage på andre forhold ved tjenesten, er det fylkeskommunens egen klagenemnd som er klageinstans.

Søknadsvedlegg

Pris

Opplæringen er gratis. Fylkeskommunen har ansvar for å holde deg med nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

Lover

Lover

Opplæringslova § 4A-3 og § 3-1
Forskrift til opplæringslova kapittel 5 og 6