Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Ordningen med tidligpensjon går ut på at bønder som har overdratt gården etter fylte 62 år, mottar penger direkte over jordbruksavtalen. Pensjonen skal stimulere bønder til å overføre landbrukseiendommen til neste generasjon. 

Målgruppe

Alle som driver med jordbruk, men spesielt de som ønsker å overlate driften til noen andre og trekke seg tilbake.

Søknadsprosessen

Søknadsskjema

Skjema LDIR-108

Behandling av søknad

Kommunen kontrollerer at søknaden er riktig utfylt og at alle vedlegg er med. Søknaden sendes Fylkesmannens landbruksavdeling som gjør vedtak i saken. Landbruksdirektoratet utbetaler pensjonen kvartalsvis.

Klage på søknad

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Landbruksdirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Søknadsvedlegg
 • Utskrift som viser inntekt fra de fem årene som inngår i referanseperioden
 • Kopi av tinglyst skjøte på at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier eller skriftlig oppsigelse av forpaktningsavtalen
 • Skattekort

Kriterier

 • Brukeren må være fylt 62 år
 • Landbrukseiendommen må være overdratt til ny eier eller forpaktningsavtalen må være oppsagt
 • Brukeren må ha vært gårdbruker i minst 15 år
 • Næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må ha vært minst kr 90 000 i referanseperioden som er satt til fem år
 • Minst 25 % av inntekten fra jordbruk/gartneri og skogbruk skal være inntekt fra jordbruk/gartneri
 • Minst 67 % av samlet inntekt må være næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk eller brukers og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra bruket må utgjøre minst 50 % av deres samlede inntekter

Ved tobrukerpensjon kreves det i tillegg at

 • ektefelle/samboer må ha fylt 57 år
 • ektefelle/samboer må ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen i de siste fem årene
 • brukers og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må utgjøre minst 50 % av deres samlede inntekter
 • ektefelle/samboer kan ikke ha annen inntekt på mer enn kr 100 000 utenom bruket i referanseperioden

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra inntektskravene på noen områder.