Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Barn med hørselshemming som trenger å bruke tegnspråk, har rett til opplæring i tegnspråk før de begynner på skolen.

Målgruppe

Barn i barnehagen, barn i barnehagealder.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Hvis du mener at barnet ditt trenger tegnspråkopplæring, kan du henvende deg til helsestasjonen, barnehagen eller kommunen sentralt. 

Behandling av søknad
Kommunen gjør en sakkyndig vurdering i samarbeid med PP-tjenesten. Dette kan kun gjøres etter foreldrenes samtykke. Foreldrene skal få se innholdet i den sakkyndige vurderingen, og de kan få uttale seg om innholdet før kommunen fatter vedtak.
Vedtaket skal blant annet beskrive:
  • hvor lenge opplæringen skal vare
  • hvilket omfang opplæringen skal ha
  • hvordan opplæringen skal organiseres
  • hvilken kompetanse de som gir opplæringen skal ha.
Når tilbudet i opplæringen utformes, skal det gjøres i samarbeid med foreldrene.
Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage på søknad

Når kommunen har fattet et enkeltvedtak om tegnspråkopplæring, utløser dette en rett til å klage. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholdes avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kriterier

Hvis barnet flytter til en annen kommune skal opplæringen i tegnspråk fortsette, helt til den nye kommunen har fattet vedtak.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnehageloven § 38.