Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Har du en bedrift i oppstartsfasen eller søker du investeringsstøtte? Det finnes lokale, regionale og nasjonale støtteordninger du kan søke om. Kommunale og regionale ordninger blir kunngjort i portalen regionalforvaltning.no.

Målgruppe

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Når du skal søke om støtte fra portalen regionalforvaltning.no må du alltid ha med disse opplysningene:

Opplysninger om søker

a) Den ansvarlig prosjekteierens navn og organisasjonsnummer.
b) Hvem som er kontaktperson.

Økonomi
c) Hvilket tilskuddsbeløp det søkes om.
d) Budsjett med en finansieringsplan.
e) Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte. Bagatellmessig støtte utgjør 200 000 euro fordelt over tre sammenhengende regnskapsår.

Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater
f) Tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder mål og målgruppe.
g) Fremdriftsplanen for aktiviteter.
h) Organiseringen av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de skal ha.
i) Om tiltaket har forankring i kommunale eller fylkeskommunale planer.
j) Resultatene søker forventer å oppnå ved avslutningen av tiltaket.
k) Forventede, langsiktige effekter av tiltaket etter at det er avsluttet. Dette gjelder kun for tilskudd på minimum 500 000 kroner etter § 1a.

I tillegg skal søknaden opplyse om andre forhold som søkeren bør forstå er viktig for vurdering av søknaden.
 

Søknadsskjema
Søknadsmottaker
Behandling av søknad

Alle søknader om næringsfond behandles gjennom portalen regionalforvaltning.no. Tildeling av tilskudd eller avslag på tilskuddssøknad er enkeltvedtak. Kommunen skal behandle søknaden så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til det. Du skal samtidig få opplyst når man mener at vedtaket kan fattes.

Behandlingstid
Klage på søknad

Dersom du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Trenger du veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Dersom kommunen opprettholder avgjørelsen, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Søknadsvedlegg
Søknadsfrist

Kriterier

Pris

Partnere

Partnere

Lover

Lover