Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Er du over 18 år og får grunnskoleopplæring, kan det hende at du har rett til spesialundervisning. Dette kan være hvis du av forskjellige grunner ikke får godt nok utbytte av den vanlige undervisningen.

Målgruppe

Voksne i grunnskoleopplæring.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Spesialundervisning er ikke noe man søker om, men eleven selv eller vergen kan kreve at voksenopplæringen gjør undersøkelser for å finne ut av behovet for speialundervisning.

Kommunen vil engasjere PP-tjenesten til å gjøre en sakkyndig vurdering. På bakgrunn av den sakkyndige vurderingen vil kommunen fatte et enkeltvedtak og eventuelt tilby spesialundervisning.

Behandling av søknad

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage på søknad

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kriterier

For å ha rett til spesialundervisning må eleven oppfylle to kriterier:

  1. Eleven har ikke tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen
  2. Eleven har behov for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter.

I begge tilfeller vil PP-tjenesten gjøre en faglig vurdering, og kommunen fatter et enkeltvedtak.

Pris

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Lover

Lover

Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5

Forskrift til opplæringslova kapittel 5 Klage på vurdering