Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Innsatte i fengsel har rett til å søke om å få sosialtjenester på lik linje med andre i kommunen.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Du kan henvende deg til den kommunen du bodde i før arrestasjonen. Hvis du ikke hadde opphold i Norge da du ble arrestert, kan du henvende deg til arrestasjonskommunen. 

Behandling av søknad

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Behandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klage på søknad

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. 

Kriterier

Tjenestene tildeles etter en individuell vurdering.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt

  • Barnevernsloven Kapittel 3 Hjelpetiltak
  • Sosialtjenesteloven §§ 17, 18 og 19
  • Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.