Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Det er ikke lov til å plage andre. Når noen blir plaget på skolen eller på vei til eller fra skolen, skal skolen stoppe det øyeblikkelig.  

Målgruppe

  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelpordninger

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Som elev eller foresatt kan du melde inn saker om mobbing, vold, diskriminering eller trakassering til rektor. 

Statsforvalteren kontrollerer at skolen overholder sine plikter. Og dersom det er gått mer enn en uke siden du tok kontakt med rektor, kan du i tillegg kontakte statsforvalteren direkte. Dette kan du gjøre muntlig eller skriftlig, på papir eller elektronisk. Men det er et krav at du oppgir navnet ditt og skolen for at statsforvalteren skal behandle saken.

Behandling av søknad

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme et trygt og godt skolemiljø.

Ved mistanke eller varsling skal skolen straks sette i gang tiltak. De involverte skal bli informert og hørt og skolen skal lage en skriftlig tiltaksplan.

Behandlingstid

Skolen har plikt til å undersøke saken snarest mulig.

Klage på søknad

Elever og foresatte kan melde saken til statsforvalteren dersom det er gått mer enn en uke siden saken ble meldt til rektor.

Lover

Lover

Se spesielt opplæringslova kapittel 9A og privatskolelova § 2-4.