Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Er du skogeier kan du få tilskudd til nyplanting, markberedning eller suppleringsplanting på hogstfeltene. 

Målgruppe

Skogeiere.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning
Gå til Skogfondssystemet via Altinn, for å søke. Her blir du bedt om å logge inn. Du finner informasjon om hvordan du logger inn, på nettsidene til Altinn.     
 
Husk søknadsfristene for vårplanting 1. september og for høstplanting: 25. november.
 
Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt kan du bruke skjema Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur (LDIR-909), for å sende søknad på e-post eller som brev.
 
Du søker om tilskudd til tettere planting samtidig og på samme måte, enten digitalt eller på skjema, som du søker om refusjon av skogfond eller vanlig tilskudd til nyplanting og suppleringsplanting. Foruten kravet om kartfesting ved tettere planting, så skal søknaden inneholde de samme opplysningene. Skogfondsystemet regner selv ut om tiltaket kvalifiserer for tilskudd til tettere planting.
Søknadsskjema
Søknadsmottaker

Søknad med vedlegg sendes til kommunen din. Hvis du søker digitalt, sendes søknaden din automatisk til rett kommune. 

Behandling av søknad
Når kommunen har mottatt søknaden, sjekker de opplysningene du har sendt inn. Hvis de har behov for mer informasjon, kan de be om dette. 
Kommunen behandler søknaden og fatter vedtak. 
Behandlingstid

Kommunen/statsforvalteren skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage på søknad

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er statsforvalteren for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Søknadsvedlegg

Nødvendig dokumentasjon skal følge med søknad om tilskudd. Det er krav om kartfesting. Kopi av faktura for kjøp av planter og utført arbeid er vedlegg som skal følge med søknaden.

Søknadsfrist

Frist for å levere søknad til kommunen er 1. september for vårplanting og 25. november for høstplanting.

Kriterier

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. 

Pris

Partnere

Partnere

Lover

Lover

Se § 4 i forskrift om miljøtiltak i skogbruket og § 5 i forskrift om bærekraftig skogbruk