Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Snakker du lite norsk? Når du får en tjeneste fra kommunen, har du rett til tolk hvis språkproblemer hindrer deg i å få tjenesten. Retten til tolk gjelder for helsetjenester, sosiale tjenester eller tjenester til dine barn.

Retten til tolk gjelder også for døve, hørselshemmede og døvblinde.

Målgruppe

Personer som ikke kan kommunisere på norsk, samiskspråklige, døve, hørselshemmede og døvblinde.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Det er kommunens ansvar å vurdere om det er nødvendig med tolk, og hvis svaret er ja, å oppnevne tolk. En kvalifisert tolk er en som oppfyller kravene i Nasjonalt tolkeregister. Kommunen skal bruke kvalifiserte tolker, så sant det ikke er et nødstilfelle. Det kan ta tid å innhente kvalifiserte tolker, og dette kan bety noe ventetid.

Tolking kan foregå personlig eller via skjerm eller telefon.

Tolken skal tolke nøyaktig det som blir sagt i samtalen og skal være helt upartisk og nøytral i saken.

Tolken skal være voksen og har taushetsplikt om saken din.

Klage på søknad

Dersom du ikke får tolk når du mener at du har behov for en tolk, kan du be om tolk direkte til den du snakker med. Hvis det ikke fører frem, kan du kontakte kommunen sentralt. Ettersom det er kommunen selv som vurderer nødvendigheten av tolk, finnes det ingen rett til å klage på manglende bruk av tolk.

Du kan klage på uakseptabel atferd fra tolkens side. Det kan for eksempel være mangelfull eller feilaktig tolking, brudd på taushetsplikten, tolkens innblanding i kommunikasjonen på vegne av partene i samtalen, eller andre forhold som gjelder tolkens opptreden under tolkingen.

Du kan klage på tolken til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), post@imdi.no eller ring 24 16 88 00.

Pris

Tolketjenesten er gratis. Kommunen kan kreve et gebyr av deg, dersom du ikke møter opp til en avtale hvor du har fått beskjed om at det er bestilt tolk.

Partnere

Partnere
  • Helsedirektoratet, avdeling minoritetshelse og rehabilitering
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) – Tolkeportalen og Nasjonalt tolkeregister

Lover

Lover

Se spesielt:

  • I tillegg til tolkeloven og tolkeforskriften, se pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-1 og 3-2 om retten til å få informasjon om din helsetilstand
  • helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 om rettigheter for samisk språk
  • forvaltningsloven §§ 13 til 13e om taushetsplikt.