Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Fylkeskommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for videregående skoler. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre. Reglementet skal inneholde regler om atferd og tiltak og framgangsmåte ved brudd på reglementet.

Sanksjoner som ikke framgår av ordensreglementet kan ellers ikke benyttes. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må uansett ikke benyttes.

Før det blir tatt en beslutning om bortvisning eller annen form for refsing, skal eleven ha mulighet for å uttale seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Før rektor selv vedtar bortvisning, skal rektor rådføre seg med lærerne til eleven. Andre hjelpe- eller refsingstiltak skal være vurdert først.

Du kan klage på de mest alvorlige refsingstiltakene. Klagefristen er tre uker. Fylkesmannen klageinstans. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Målgruppe

Elever i videregående skole og deres foresatte.

Søknadsprosessen

Klage på søknad

Du kan klage på de mest alvorlige refsingstiltakene, som vedtak om bortvisning for én dag eller mer og tap av rettigheter. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du sender klagen til den som har fattet vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.

Klageinstans er fylkestinget eller særskilt klagenemnd oppnevnt av fylkestinget. For vedtak om tap av retten til videregående opplæring er Fylkesmannen klageinstans. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Kriterier

Før det blir tatt en beslutning om bortvisning eller annen form for refsing, skal eleven ha mulighet for å uttale seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Før rektor selv vedtar bortvisning, skal rektor rådføre seg med lærerne til eleven.

Vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller vedtak om tap av retten til videregående opplæring, fattes av fylkeskommunen. Andre hjelpe- eller refsingstiltak skal være vurdert først.

Lover

Lover

Se spesielt opplæringslova § 3-7 Ordensreglement og liknande og § 3-8 Bortvising og tap av rettar