Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Når en elev har langvarig fravær på grunn av sykdom, kan eleven ha rett til å få opplæring i sitt eget hjem. Skolen vil gjøre en vurdering ut i fra elevens tilstand og forventet fravær.

Målgruppe

Elever i grunnskole og videregående skole med langvarig fravær på grunn av sykdom.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Foresatte til et barn som har en kronisk eller alvorlig sykdom, kan ta kontakt med skolen og be om en sakkyndig vurdering. Vurderingen gjøres av PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) og danner grunnlaget for beslutningen om spesialundervisning.

Det kan være nødvendig å få en medisinsk vurdering i tillegg.

Behandling av søknad

I utformingen av opplæringstilbudet eleven får, skal det legges stor vekt på medvirkning fra både eleven og foreldrene.

Når kommunen eller fylkeskommunen innvilger spesialundervisning skal de utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. Planen skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan den skal drives. Der spesialundervisningen varer i ett år eller lenger, skal skolen utarbeide rapport som inneholder en oversikt over den opplæringen eleven har fått og en vurdering av elevens utvikling. Dette følger av opplæringsloven § 5-5.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage på søknad

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover

Lover

Se
Opplæringsloven § 2-2, kapittel 5