Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Elever med talevansker har rett til å få tilpassede kommunikasjonsformer i opplæringen.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående, lærlinger og lærekandidater, voksne elever i grunnskolen.

Søknadsprosessen

Behandling av søknad

Skolen plikter å gi tilpasset opplæring (opplæringsloven § 1-3) og det er ikke alltid nødvendig med enkeltvedtak for å tilby ASK.

Ofte er ASK en del av tilbudet om spesialundervisning. Og dersom utstyr til ASK krever opplæring for å ta det i bruk, må det fattes et enkeltvedtak om spesialundervisning (opplæringsloven § 5-1 eller § 9a-2).

Dersom elever med behov for ASK har enkeltvedtak om spesialundervisning, skal eleven ha en individuell opplæringsplan (IOP). Den skal konkretisere hele, eller deler av opplæringen, på bakgrunn av kompetansemålene i læreplanene for fag. Elever som ikke har spesialundervisning, følger læreplanene for fag i sin helhet. 

Elever i grunnskolealder med behov for ASK har som alle andre rett til å gå på nærskolen.

Behandlingstid

Kommunen (for grunnskolen) og fylkeskommunen (for videregående skole) skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage på søknad

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen/fylkeskommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen/fylkeskommunen. Opprettholdes avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kriterier

Skolen gjør en vurdering, en såkalt sakkyndig vurdering, om behovet for ASK.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt:
Opplæringsloven §§ 1-3, 2-16, 3-13, 4A-13