Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Elever med hørselshemming har lik rettighet til opplæring og et godt skolemiljø som alle andre barn. 

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole med hørselshemming.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning
Før barnet begynner i første klasse bør du som forelder/foresatt ta kontakt med den framtidige skolen tidligst mulig for å orientere om at barnet ditt skal begynne i 1. klasse. Skolen plikter å gi et likeverdig tilbud, men det er ikke nødvendig med søknad og det fattes ikke noe enkeltvedtak fra skolens side. 
 
Dersom eleven får tilbud om tegnspråk som språk i opplæringen, vil det skje etter en vurdering gjort av PPT, en såkalt sakkyndig vurdering. I så fall fattes et enkeltvedtak, som også gir klagerettigheter.
 
Dersom eleven eller foreldre mener at skolen må gjøre mer for å få det psykososiale miljøet rundt eleven til å fungere, kan dere be skolen om å sette i gang tiltak for å forbedre miljøet. En slik henvendelse skal behandles etter regler for enkeltvedtak. Det betyr at når dere sier i fra til skolen enten muntlig eller skriftlig, kan dere forvente svar innen fire uker. Et enkeltvedtak som skolen gjør, utløser også en rett til å klage dersom du er misfornøyd med vedtaket.
Klage på søknad

Hvis skolen har fattet et enkeltvedtak enten om forbedring av det psykososiale miljøet eller opplæring på tegnspråk, utløser dette en rett til å klage. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen/fylkeskommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen/fylkeskommunen. Opprettholdes avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt oppgave. Se spesielt

Folketrygdloven § 10-7
Barnehageloven § 38
Opplæringsloven § 9a-2, 2-6, 3-9