Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

I noen alvorlige situasjoner er det best for barnet å bo et annet sted enn hjemme. Det kan være at barnevernets hjelpetiltak ikke fungerer eller at barnet har store atferdsproblemer. Barnevernet kan da skaffe barnet et midlertidig hjem i en institusjon eller et fosterhjem. Det blir altså barnevernet som har ansvar for den daglige omsorgen. Men det vil fortsatt være foreldrene som kan avgjøre enkelte grunnleggende beslutninger, blant annet type skole, valg av trosretning eller endring av navn.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

 

 

Behandling av søknad

Barnevernstjenesten i kommunen legger frem sak om omsorgsovertakelse overfor barneverns- og helsenemnda. Nemnda sørger for at foreldre får en advokat og at barnet får en talsperson. Deretter holdes forhandlingsmøter eller samtaler med alle parter til stede. Det er nemnda som beslutter sak om omsorgsovertakelse. (fylkesnemndene.no)

Behandlingstid

Vedtaket skal være klart senest innen to uker etter at forhandlingsmøtet er avsluttet. Når barneverns- og helsenemnda har vedtatt omsorgsovertakelse, skal barnet flyttes så snart som mulig. Vedtaket slutter å gjelde hvis barnet ikke er flyttet innen seks uker. 

Klage på søknad

Et vedtak om omsorgsovertakelse kan ankes til domstolen. I akutte situasjoner, hvor det ikke er tid til å vente på en nemndsbehandling, kan barnevernet i kommunen fatte et akuttvedtak om omsorgsovertakelse. Du kan klage på et akuttvedtak direkte til barneverns- og helsenemnda, enten muntlig eller skriftlig. Når du klager, får du oppnevnt en advokat som vil ta hånd om saken for deg.

Kriterier

Kriterier for omsorgsovertakelse kan være:

  • at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling
  • at foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet barn får dekket sitt behov for behandling og opplæring
  • at barnet blir mishandlet
  • at det er fare for at barnets helse eller utvikling vil bli skadet.

Lover

Lover

Se spesielt barnevernloven kapittel 5, kapittel 7, § 8-3 og kapittel 14.