Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Beskrivelse

Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold eller som følge av mangel på arbeidskraft i forbindelse med koronapandemien.

Målgruppe

Landbruksforetak som
  • er registrert i Enhetsregisteret
  • driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Du søker om erstatning ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet som du sender til kommunen.

Søknadsskjema
Søknadsmottaker
Behandling av søknad

Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes statsforvalteren, som avgjør saken.

Behandlingstid
Klage på søknad

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder statsforvalteren sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Landbruksdirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Søknadsvedlegg
Søknadsfrist

Erstatning ved skader i plante- og honningproduksjon:

  • ved avlingssvikt, 31. oktober det året skaden har oppstått
  • Ved svikt i honningproduksjon må du melde fra før slynging og senest innen 15. september.

Kriterier

Ordningen gjelder dersom:
  • Skadene er  forårsaket av klimatiske forhold (været) som det ikke er mulig å tegne privat forsikring mot.
  • Foretaket drives faglig forsvarlig, og forebygger og begrenser skadene. 
  • Du kan dokumentere årsakssammenheng mellom skaden og klimatiske forhold. 
  • Du gir umiddelbar melding til kommunen om skaden

Pris

Partnere

Partnere