Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold som du ikke kan sikre deg mot. Før du søker må du melde fra til kommunen om svikten.

Målgruppe

Landbruksforetak som
  • er registrert i Enhetsregisteret
  • driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Før du søker må du melde fra til kommunen om det som har skjedd. Meld fra så fort du kan, men senest innen 15. september. Deretter søker du om erstatning. Du søker om erstatning ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet som du sender til kommunen. Fristen for søknad om erstatning er 31. oktober det året svikten oppsto.

Søknadsmottaker
Behandling av søknad

Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes statsforvalteren, som avgjør saken.

Behandlingstid
Klage på søknad

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder statsforvalteren sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Landbruksdirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Søknadsvedlegg
Søknadsfrist

Erstatning ved skader i plante- og honningproduksjon:

  • ved avlingssvikt, 31. oktober det året skaden har oppstått
  • Ved svikt i honningproduksjon må du melde fra før slynging og senest innen 15. september.

Kriterier

Ordningen gjelder dersom:
  • Skadene er  forårsaket av klimatiske forhold (været) som det ikke er mulig å tegne privat forsikring mot.
  • Produksjonen må være mindre enn 70 % av gjennomsnittsproduksjonen per bikube.
  • Foretaket drives faglig forsvarlig, og forebygger og begrenser skadene. 
  • Du gir umiddelbar melding til kommunen om skaden
  • På skadetidspunktet må du ha oppfylt vilkårene for å få produksjontilskudd.

Pris

Partnere

Partnere