Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Sivilombudet er til for å ivareta dine rettigheter som privatperson. Du kan klage til Sivilombudet hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den myndigheten som har behandlet saken din.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Klagen må være skriftlig og undertegnet. Du kan benytte vanlig brev eller klageskjema (Se lenke under Søknadsskjema). Det er viktig at du forklarer hvilket forvaltningsorgan (kommune, direktorat, departement eller annet) det gjelder. Du bør også forklare hvilke feil du mener at forvaltningen har gjort. Er det et konkret vedtak du mener er feil, bør du oppgi dato for vedtaket og helst legge ved en kopi. Trenger du hjelp til å sette opp klagen, kan du kontakte Sivilombudets kontor og gjøre en avtale – enten om veiledning på telefon eller ved oppmøte.

Fristen for å klage til Sivilombudet er ett år. Fristen regnes fra forvaltningens endelige avgjørelse i saken eller fra tidspunktet for det forholdet klagen gjelder. Klagen sendes til Sivilombudet, Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo.

Behandling av søknad

En saksbehandler vil først gjennomgå klagen og vurdere om den skal behandles av Sivilombudet. Hvis det er grunnlag for det, blir det forvaltningsorganet du klager på, bedt om å redegjøre nærmere for saken. Du vil så få anledning til å kommentere svaret. Til slutt vil Sivilombudet uttale sin mening om saken. Forvaltningen retter seg i praksis etter Sivilombudet synspunkter, men er ikke lovmessig forpliktet til det.

Behandlingstid

Hvis klagen din ikke kan behandles, vil du få beskjed om dette i løpet av to uker. En vurdering av om det er grunnlag for å ta klagen din opp med det forvaltningsorganet det gjelder, vil ta mellom fire og ti uker. Deretter får vanligvis forvaltningsorganet fire ukers svarfrist. Tiden det tar å ferdigbehandle en sak, avhenger blant annet av hvor komplisert saken er og hvor omfattende undersøkelser som er nødvendig.

Søknadsvedlegg

Alle dokumenter som du tror kan belyse saken. Det er ikke nødvendig å fremskaffe alle saksdokumentene. Hvis Sivilombudet tar saken til behandling, blir alle dokumentene innhentet fra forvaltningen.

Kriterier

Hvis det er truffet et vedtak i saken din, skal vedtaket inneholde opplysninger om hvordan du klager til et høyere forvaltningsorgan som kan overprøve avgjørelsen i saken. Du må først ha benyttet denne muligheten til å klage før du kan klage til Sivilombudet.

Pris

Å klage til Sivilombudet er gratis.