Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Som pasient eller pårørende har du rett til å klage på en tjeneste du får. Du kan også varsle om alvorlige hendelser direkte til Statens helsetilsyn.

Målgruppe

Pasienter, brukere og pårørende.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Hvordan klage direkte til den som har utført tjenesten
Hovedanbefalingen er at uønskede hendelser tas opp direkte med dem som har levert helse- og omsorgstjenesten, eventuelt deres ledere. Alle tjenester skal ha ordninger for dette. Henvendelsene kan være skriftlige eller muntlige.

Hvordan sende klage til statsforvalteren

  • Bruk gjerne Melding til statsforvalteren hvis du vil sende klagen digitalt. Dette elektroniske skjemaet er en sikker løsning, det vil si at du også kan bruke skjemaet til å sende inn sensitive opplysninger, som helseopplysninger. Fordi skjemaet er en sikker løsning, må du logge inn via ID-porten. Du kan også bruke skjemaet til å laste opp større vedlegg, det kan være aktuelt hvis du allerede har skrevet klagen din i et tekstdokument. Da laster du bare opp dokumentet inne i skjemaet.
  • Statsforvalteren tar selvsagt også i mot klager i form av vanlig brevpost.
  • De kan også motta klager per telefon, men vi anbefaler sterkt å sende inn en skriftlig klage dersom du er i stand til å skrive.

Hvordan sende varsel til Helsetilsynet

  • Du skal sende varsel til Helsetilsynet via denne varslingstjenesten.
  • Du kan også ringe til Helsetilsynet på telefonnummer 474 86 882 (kl. 09.00–15:00).
Søknadsskjema
Søknadsmottaker
Behandling av søknad

Klagebehandling i kommunen
Hvis du klager til kommunen på et vedtak, for eksempel et avslag på en søknad om omsorgshjelp, vil klagen behandles av det organet som fattet vedtaket det klages på. Dette organet - underinstansen i klagesaken - kan oppheve eller endre sitt eget vedtak dersom det finner grunn til det. Dersom underinstansen ikke vil endre sitt vedtak, skal saken sendes til klageinstansen, som kan gjøre en helt ny og selvstendig vurdering av saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Klagebehandling hos statsforvalteren
Statsforvalteren vil innhente nødvendig informasjon fra virksomheten og personellet det blir klaget på. Deretter gjøres en vurdering av en jurist og en helsefaglig saksbehandler. Vurderingen sendes ut skriftlig i form av et brev. Den som klager får innsyn i saksdokumentene og vil få mulighet til å uttale seg.

Saksbehandlingen i Helsetilsynet
En saksbehandler i Helsetilsynet vil kontakte deg i løpet av de kommende virkedagene for å få nærmere opplysninger om hendelsen.
Alle varsler blir undersøkt. Etter den innledende undersøkelsen blir varslene fulgt opp på litt ulike måter, avhengig av hvor alvorlig og kompleks hendelsen er og om det er risiko for at tilsvarende hendelser skjer på nytt.
I tillegg til å kontakte deg for å få mer opplysninger om hendelsen, innhenter Helsetilsynet også nærmere opplysninger fra virksomheten før de beslutter hvordan varselet skal følges opp.

Behandlingstid
Klage på søknad
Søknadsvedlegg
Søknadsfrist

Kriterier

Pris

Partnere

Partnere

Lover

Lover

Les om retten til nødvendig helsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-1b.
Les om saksbehandlingen i klagesaker i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 7-4 og 7-4a.
Les om retten til å klage eller varsle: pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6.