Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Helsefremmende hjemmebesøk er et tilbud til friske hjemmeboende eldre som ikke har andre tjenester fra kommunen. Målet med besøket er at eldre skal leve et godt og selvstendig liv.

Målgruppe

Eldre personer som ikke mottar tjenester fra kommunen. Den vanligste aldersgruppen er de fra 75-79 år.

Noen personer er yngre, men er i en situasjon som gjør at de har større behov for kontakt. Dette kan være personer som

  • har mistet noen (ektefelle eller andre i nær relasjon)
  • nylig er utskrevet fra sykehus
  • er pårørende til kronisk syke
  • snakker dårlig norsk
  • takker nei til besøk
  • viser tegn til psykiske eller fysiske plager
  • bruker trygghetsalarm, TT-kort, o.l.
  • viser tegn til kognitiv svikt
  • har nedsatt mobilitet
  • er ensomme.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Du finner informasjon om tilbudet på kommunens hjemmesider, eller hos senioresentret og frivillighetssentralen.

Behandling av søknad

Kommunene skal ha oversikt over befolkningens helsesituasjon, og de skal velge gode strategier for å jobbe mer forebyggende og helsefremmende.

Kriterier

Kommunen velger selv hvilke aldersgrupper som skal få tilbud om hjemmebesøk.

Lover

Lover

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. De kommunene som tilbyr tjenesten, kan bruke lovgrunnlaget i
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-3, § 4-1.
Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.
Folkehelseloven § 5.