Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Er du pårørende til en med demens som bor hjemme, kan du søke kommunen om dagaktivitetstilbud.

Målgruppe

1. Personer med demens som bor hjemme.
2. Personer med demens som har korttidsopphold på institusjon.
3. Pårørende til personer med demens som enten bor hjemme eller har korttidsopphold.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Du må sende en søknad til kommunen. Kommunen fatter deretter et vedtak basert på en individuell vurdering av brukerens behov og ønsker.

Søknadsskjema
Søknadsmottaker
Behandling av søknad

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage på søknad

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.
Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Søknadsvedlegg
Søknadsfrist

Kriterier

Pris

Kommunen kan ta en egenandel for tjenesten.

Dersom tilbudet om dagaktivitet er ment for å avlaste deg som er pårørende, er tjenesten gratis.

Partnere

Partnere

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.
Se spesielt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 7 og pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a.