Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Trenger barnet ditt hjelp? Trenger familien hjelp til å mestre en vanskelig hverdag? Barnevernet kan hjelpe barn og støtte familier på mange måter. 

Målgruppe

Barn under 18 år. Etter fylte 18 år og når ungdommen selv ønsker det, kan hjelpetiltak fortsette fram til fylte 25 år.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Du kan kontakte barnevernet i kommunen du bor i og be om en samtale. I samtalen vil barnevernet kartlegge hva slags hjelp og støtte din familie trenger.

Behandling av søknad
Beslutning om å gi hjelpetiltak skal gjøres gjennom et skriftlig vedtak, et enkeltvedtak. Dersom barnevernet beslutter å ikke gi hjelpetiltak, er det også et enkeltvedtak. Vedtaket vil vise til faktiske opplysninger, barnevernets vurderinger og barnets egne meninger. Det skal komme tydelig frem hvordan barnevernet har vurdert barnets beste og hensynet til familien. 
 
Foreldre med foreldreansvar har rett til å få informasjon om alle vedtak som treffes.
 
Barnet skal hele tiden få forståelig informasjon og skal skal få mulighet til å komme med sine synspunkter og meninger.  
 
Barnets familie og nettverk vil bli involvert så langt det er til det beste for barnet.
 
Barnevernet skal ta hensyn til barnets etnisitet, kultur, språk og religion.
 
Barnevernet skal føre en journal for hvert enkelt barn. Journalen skal inneholde alle vesentlige faktiske opplysninger og barnevernsfaglige vurderinger som barnevernet bygger sin saksbehandling på og som kan ha betydning for de beslutninger og vedtak som treffes.
 
Behandlingstid

Barnevernet skal behandle saken så snart som mulig.  Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage på søknad

HHvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Kommunen har plikt til å hjelpe deg med klagen, hvis du ber om det. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kriterier

For å få hjelpetiltak fra barnevernet, må behovet være større enn det som er vanlig for de fleste andre barn og de fleste andre familier. Barnevernet gjør en vurdering basert på barnets omsorgssituasjon eller barnets adferd.

Pris

Partnere

Partnere

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnevernloven kapittel 3, § 8-1 og kapittel 12.