Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Et barn med nedsatt funksjonsevne har rett til samme barnehagetilbud som andre barn. 

Målgruppe

Barn i barnehage, barn med nedsatt funksjonsevne

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Både kommunen og barnehagen er ansvarlige for å vurdere om barnet har behov for tilrettelegging, men du som forelder kan også ta initiativ til at barnehagen skal starte en slik vurdering. 

Behandling av søknad
Det er ingen lovpålagt søknadsprosedyre for denne tjenesten. 
Kommunen gjør en vurdering av barnets behov og hvis det viser seg at barnet trenger tilrettelegging, fatter kommunen et vedtak om det.
Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage på søknad
Når kommunen har fattet et enkeltvedtak, utløser dette en rett til å klage. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholdes avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kriterier

Et barn har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud dersom barnet har tilretteleggingsbehov på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Hvis den nødvendige tilretteleggingen er en stor økonomisk byrde for barnehagen, kan barnet få tilbud om plass i en annen barnehage.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnehageloven § 37.