Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Hvis du ønsker å starte en privat barnehage bør du først kontakte kommunen for å være sikker på at den har behov for flere barnehageplasser. Barnehagen skal så godkjennes av kommunen før den kan settes i drift og få tilskudd. Kommunen vil hjelpe deg i oppstartsfasen.

Målgruppe

Barnehageeiere.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Kommunen vil gi deg veiledning om hvilke godkjenninger/uttalelser du som barnehageeier må innhente før barnehagemyndigheten kan godkjenne barnehagen. Du bør derfor tidlig kontakte kommunen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller. Hvis du oppfyller kravene har du rett til å få godkjenning.

Behandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klage på søknad

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Kriterier

For å kunne kalle virksomheten for en barnehage må
 • Driften være regelmessig, og minst ett av barna være der mer enn 20 timer i uken.
 • Det være minst 10 barn som er tre år eller eldre, eller minst fem barn når de er under tre år.
 • Virksomheten ta betalt.
 
For å kunne søke om etablering av privat barnehage må du oppfylle disse kravene:
 • Du er registrert med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret
  (Hvis barnehagen skal ha færre en 30 barn eller er en familiebarnehage med færre enn 10 barn, trenger den ikke registreres i Enhetsregisteret.)
 • Du har et budsjett
 • Du har vedtekter
 • Du kan vise til planer for lokaler og utearealer og du kjenner til arealnormen
 • Du kjenner til reglene i barnehageloven og rammeplanen og har en plan for barnehagens innhold og kvalitet.
 • Du har kvalifisert personale, og nødvendige politiattester
 • Du har nødvendige godkjenninger fra kommuneoverlege, bygningsmyndigheten i kommunen, brannvesenet og mattilsynet.
 
Kommunen kan i tillegg stille vilkår for
 • Antall barn
 • Barnas alder
 • Oppholdstid.
 

Pris

Dokumenter

Partnere

Partnere

Helsemyndighetene, plan- og bygningsmyndighetene, brannvesenet, arbeidstilsynet

Lover

Lover

Se spesielt barnehageloven §§ 6-15 og § 19.