Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Viktige rapporter for utvikling av Midtre Gauldal-samfunnet

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

For å komme «Først til framtida», må vi ta en rekke retningsvalg og gjøre de rette prioriteringene. Det er viktig at vi da har et godt kunnskapsgrunnlag for beslutningene skal tas.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.11.21

Illustrasjonsbilde

Den siste tiden får vi fått to viktige rapporter som gir oss mer kunnskap som vi vil bruke i utvikling av tjenester, planer og investeringer. Begge disse ble presentert for kommunestyret 21. oktober:

Spørreundersøkelse: «Folkestemmen i Midtre Gauldal»

Tilbake i juni 2021 sendte vi ut en innbyggerundersøkelse på SMS. Vi fikk en hele 1065 tilbakemeldinger. Det gir en svarprosent på 33 prosent, noe som gir et godt grunnlag for å generalisere funnene til befolkningen.

Formålet med undersøkelsen var å gi innbyggerne en mulighet til å gi uttrykk for, kort sagt, hvordan det er å bo i Midtre Gauldal; hva kan bli bedre og hva er bra.

Resultatet blir en del av kunnskapsgrunnlaget administrasjon og politikere tar med i pågående arbeid med å videreutvikle kommunen som bosted og næringskommune.

Se hva innbyggerne svarte her.

Behovsanalyse for bygg og tjenester innenfor helse- og omsorgstjenester fram til 2040

Midtre Gauldal kommune står, som alle norske kommuner, foran store demografiske endringer som vil få stor betydning for behovet for tjenestene og økonomien på sikt, spesielt innen helse- og omsorgssektoren.

Noen trender innen helse og omsorg vi må komme i møte

  • Behandlingstilbudene har forbedret seg og flere enn tidligere lever lenger med sin sykdom. Dette krever høyt spesialiserte fagfolk.
  • Kravene knyttet til helse- og omsorgsbygninger er svært omfattende. En helhetlig tilnærming er nødvendig for å ta hensyn til brukere, ansatte, kommuneøkonomien og eiendomsporteføljen.
  • Prognoser viser at det særlig blir underdekning på sykepleiere og helsefagarbeidere i framtida, så attraktivitet av kommuner blir et viktig tema.
  • Omfanget av familieomsorgen er på veg nedover.
  • Nye tekniske muligheter som e-helse og velferdsteknologi som gjør det lettere å bo i sin egen bolig mye lengre.
  • Fokus på bærekraft og kutt i klimagassutslippene - ombruk, sambruk, fleksibilitet, samlokalisering samt offentlig og privat samarbeid

For å ha gode strategier og tiltak å møte denne utviklingen, med har vi bestilt to rapporter fra COWI (et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg):

  • Del 1; Behovsanalyse bygg og tjenester fram til 2040, med vurderinger av ulike tomter og alternative muligheter for utbygging. Presentasjonen til COWI i kommunestyret 21. oktober og hele rapporten finner du under her.
  • Del 2. Tilstandsvurderinger av bygg og forslag til eiendomsstrategi og vedlikeholdsstrategi. Ikke ferdig.

Rapportene fra COWI vil bli brukt som kunnskapsgrunnlag kommende års kommende handlingsprogram og økonomiplan, de vil lagt til grunn for enhetenes forvaltning og drift, og de vil bli brukt som saksgrunnlag for enkeltsaker som skal til politisk behandling.