Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatt plan - Soknes 1 og Kalvtrøa 6

Nyhet Publisert av monica , 09.03.18

Kommunestyret har i møtet den 14.12.2017, sak 81/17 og den 22.02.2018 sak 4/18, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende plan: 

5027 2016019 Reguleringsplan Soknes 1 og Kalvtrøa 6 

Planen er todelt, hvor det ene arealet, Soknes 1, utgjør 1378 m2 og legger til rette for bolig- og blokkbebyggelse. Det andre arealet, kalvtrøa 6, utgjør 761 m2 og legger til rette for samme type boligbebyggelse.
Planen legger også til rette for videreføring av gang- og sykkelvei langs den kommunale veien ved Soknes 1.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens VI påklages av parter eller de med rettslig klageinteresse. Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kunngjort.