Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatt plan - reguleringsplan Småvollan park

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 04.09.18

Kommunestyret har i møte den 14.06.2018 vedtatt følgende plan i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12: Reguleringsplan Småvollan park.

Planen legger til rette for etablering av boliger i form av boligblokk og annen småhusbebyggelse, samt tilhørende infrastruktur.

Planområdet utgjør et areal på 5,1 daa og ligger i Spjeldbakkan på Støren.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens kap VI påklages. Klagen må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune innen tre uker fra kunngjøringen av planvedtaket.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf. plan- og bygningslovens kap 15, via epost: postmottak@mgk.no