Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatt plan - reguleringsplan for Nedre Nyhuslia Boligfelt

Kommunestyret har i møte den 28.09.2017, sak 48/17 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt Reguleringsplan for Nedre Nyhuslia Boligfelt.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 04.10.17

Planforslaget tar utgangspunkt i å tilrettelegge for en ny eneboligtomt på området som opprinnelig var regulert til offentlig friområde. Videre har deler av opprinnelig boligområde B20 blitt omdisponert til offentlig friområde og nærlekeplass. Planområdet vil tilsammen utgjøre et areal på 29,3 daa.

I reguleringsplan for Nedre Nyhuslia Boligfelt inngår boligområdene B19,B20 og B21 fra reguleringsplan Soknedal sentrum. Planen viderefører vegtraseer fra reguleringsplan for Soknedal sentrum, men felles adkomstveg SKV3 har blitt forlenget med 37 meter for å gi tilkomst til ny eneboligtomt BFS2.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henholdsvis til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens VI påklages. Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune innen 26.10.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig, innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf.pbl.kap15. Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no 

Klagefrist 26.10.2017