Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatt plan - Miljøgate Soknedal sentrum

Kommunestyret har i møte den 26.03.2020, utvalgssak 14/20, vedtatt følgende plan i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12: 5027 2018009 Miljøgate Soknedal sentrum.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 04.05.20

Vedtaket har følgende ordlyd:
Midtre Gauldal kommune vedtar formålene o_SKV1 (veggrunn), SVG1-9 (annen veggrunn), SF1-5 (fortau) og bestemmelsesområdet #BO1-3 (midlertidig rigg- og anleggsområder) med tilhørende bestemmelser i detaljreguleringen for Soknedal sentrum (planID: 2018009) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Det gjøres oppmerksom på at meldingen kun omfatter den delen av vedtaket som blir kunngjort og som er gjenstand for en eventuell klage.

Vedtaket kan påklages til kommunestyret.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.