Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatt plan - Litjåsen hyttefelt

Kommunestyret har i møtet den 12.04.2018, som sak PS 20/18, vedtatt følgende plan i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12: 5027 2017001 Reguleringsplan Litlåsen hyttefelt

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.01.19

Planen erstatter reguleringsplan for samme området vedtatt i 2000. Videre legger planen til rette for etablering av ytterligere to fritidstomter og en boligtomt i forhold til eldre plan. Planen legger også til rette for etablering av infrastruktur tilknyttet disse tomtene.

Planen utgjør et areal på ca 153 daa og ligger på østsiden av FV 6560 i Budalen.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens VI påklages av parter eller de med rettslig klageinteresse. Klagen må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kunngjort.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort. Dette fremgår av plan- og bygningslovens kap 15.

Eventuelle krav eller klage fremmes til epost: postmottak@mgk.no