Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatt plan - Kryssløsning Frøsetvegen

Kommunestyret har i møte den 05.09.2019 vedtatt planen for kryssløsningen i Frøsetvegen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 11.09.19

Formålet med planen er å stramme opp krysset mellom Frøsetvegen og FV 32 samt bygge 170m med ny gang- og sykkelveg.

Planen vil bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter og er ment å oppfylle rekkefølgekravet i kommunedelplan for Støren § 1.1.4.h.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven kapittel VI påklages. Klagen må begrunnes og fremmes skriftlig til Midtre Gauldal kommune.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven kapittel 15.