Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatt plan - detaljregulering for Storneset masseuttak

Kommunestyret har i møtet den 05.09.2019, sak PS 40/19, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt Detaljregulering for Storneset masseuttak.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 10.10.19

Planen legger til rette for videre masseuttak i det allerede etablerte masseuttaket ved Storneset.

Reguleringen omfatter et areal på ca 40 daa og ligger på Singsås i Midtre Gauldal kommune.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens VI påklages. Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune innen 8. november 2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig, innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf. pbl. kap 15 via epost: postmottak@mgk.no

Klagefrist 8. november 2019