Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtak om rekreasjonsløype for snøscooter i Almås på Singsås

1. februar vedtok kommunestyret at Granbygda løypelag kan etablere reakreasjonsløype for snøscooter i Almåsmarka.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 15.02.24

Snøskuter
Kommunestyresak 04/24

Vedtak 

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselsloven) § 4a, og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (motorferdselsforskriften) § 4a, vedtar Midtre Gauldal kommune kommunal forskrift for rekreasjonskjøring med snøscooter i Almås på Singsås, med tilhørende kart.

Midtre Gauldal kommune kan ikke se at planlagt rekreasjonsløype vil føre til vesentlig forringelse i forhold til friluftsinteressene i området da løypa over lengre strekninger er lagt på eksisterende veinett i områder som er lite brukt som utfartsområde.

Granbygda løypelag i samråd med Singsås idrettslag legger skispor perifert fra rekreasjonsløypa. Dette gjøres med hjemmel i motorferdselsforskriftens § 3 e.

All ferdsel i rekreasjonsløypa skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulemper for naturmiljøet og mennesker.

Se saken og vedtaket her

Vi legger til at løypa ikke er merket og åpnet ennå