Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel om utvidelse av planområde for pågående detaljregulering Støren – Singsås

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Det gjelder utvidelse av planområde på ca. 5 daa mellom Rognes sentrum og Rognes bru.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.09.21

Kart over planområde
Eksisterende planområde inkludert utvidelse av planområde markert i blått.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsler Trøndelag Fylkeskommune om utvidelse av planområde på ca. 5 daa, mellom Rognes sentrum og Rognes bru. Dette er en del av pågående detaljregulering fv. 30 Støren – Singsås (planid 2020004) i Midtre Gauldal kommune.

Tidligere varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid fv.30 Støren - Singsås ble varslet i Trønderbladet, på Midtre Gauldal kommunes hjemmesider, via brev til grunneiere, naboer og offentlige instanser. Frist for merknader ble satt til 01.02.21. Informasjon om tidligere varsel om oppstart: Fv. 30 Støren - Singsås: Varsel om oppstart av reguleringsplan - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Formålet med utvidelsen av planområde

Det skal reguleres fortau gjennom Rognes sentrum. På bakgrunn av dette er det ønskelig å utvide planområde; Rognes sentrum til Rognes bru, slik at fortauet kan forlenges til Rognes bru. Utvidelsen vil tilrettelegge for at flere kan gå og sykle for å nå tilgjengelige bussholdeplasser på en trafikksikker måte.

Merknader til varsel om oppstart

Merknader til varsel om oppstart kan sendes til:

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus Postboks 2560
7735 Steinkjer

eller til eller postmottak@trondelagfylke.no

Frist for å komme med innspill er 30. september 2021

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved: Siri Solem, telefon 74174188/41237267, e-post sirsol@trondelagfylke.no

Informasjon om planarbeidet finnes også på Fv. 30 Støren – Røros - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)