Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel om planoppstart - Støren stasjon

På vegne av Bane Nor SF varsler Multiconsult om planoppstart for reguleringsplan for Støren stasjon i Midtre Gauldal kommune.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 10.03.22

Planområdet rundt Støren stasjon
Planområdet rundt Støren stasjon

Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering

På vegne av Bane NOR og i medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-1 og 12-8, varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Støren stasjon. Planområdet omfatter gbnr. 4011/26 m.fl. i Midtre Gauldal kommune. BaneNOR forslagsstiller og Multiconsult er plankonsulent.

Planområdet

Planområdet ligger nord for Støren sentrum. Planområdet ligger langs Dovrebanen og Rørosbanen på vestsiden av Gaula, og har en utstrekning på ca. 1,5 km. Planområdet som varsles er ca. 248 dekar, og er vist på kartutsnittet nedenfor. Arealet innenfor planområdet er i dag jernbane med tilhørende anlegg, kjøreveg, landbruksareal og grønnstruktur.

Støren stasjon er et knutepunkt med relativ stor jernbaneaktivitet. Ved stasjonen møtes Rørosbanen og Dovrebanen, og i områdene tilknyttet stasjonen er det etablert en beredskapsterminal, samt hensettingsspor og verksted for tog. Stasjonen har i dag 4 togspor med en hovedplattform (sideplattform) ved stasjonsbygget i vest. Det er i tillegg 2 korte og smale mellomplattformer med adkomst i plan fra sideplattformen.

Hensikten med planarbeidet

Staten har gjennom Byvekstavtalen for Trondheimsområdet forpliktet seg til å øke kapasitet på Trønderbanen. Det overordnede målet med planforslaget er å skape et effektivt, pålitelig og fleksibelt togtilbud for personer og gods langs aksen Melhus-Steinkjer. I dette ligger det å sikre Støren stasjon har tilstrekkelig kapasitet til å trafikkere Trønderbanen i henhold til effektmål i K03-64, i tillegg til øvrig togtrafikk på stasjonsområdet.

Bane NOR har utarbeidet en forenklet hovedplan for Støren stasjon. Hensikten planen er å redusere hindringer og begrensninger ved Støren stasjon. For å sikre gjennomføringen av planlagte tiltak er det nødvendig med ny regulering. Ny plan skal sikre hjemmel for nødvendig erverv av grunn for å gjennomføre tiltakene, fjerne behov for dispensasjoner og utøvelse av skjønn i forhold til hva som tillates innenfor hensynssoner.

Les mer i dokumentene under.