Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel om oppstart - detaljregulering av Hagebakken

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8, varsles med dette igangsetting av arbeid med privat
detaljregulering for Hagebakken gbnr 147/2 i Midtre Gauldal kommune.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 29.11.18

3Dsmia skal utarbeide planen på vegne av tiltakshaverene, som er Jorid Flatås-Ulvund og Harald
Ulvund. Planen har fått tildelt plan-ID 2018010.

FORMÅL
Målet med planarbeidet er å tilrettelegge for fradeling av en tomt, og å få godkjent boenhet på
den tomta, ved det eksisterende bolighuset i tunet på Hagebakken. Planen skal også vise
avkjørsel med mer.

BELIGGENHET
Planarealet omfatter i hovedsak en teig (av flere teiger) på gnr/bnr 147/2. Teigen ligger like øst
for Verma, og ved fylkesveg 560, omlag 1,5 mil sør om Støren. Planområdet sin beliggenhet er
vist på figuren til venstre under, og foreløpig plangrense er vist på figuren til høyre.

Kart

Teigen har et areal på ca 7 Daa, men planområdet er utvida noe, for å få vist fri sikt og
tilkomstveg i reguleringsplanen.

Planområdet er avsatt til LNF (sone 3I) i kommuneplanens arealdel (KPA) vedtatt 26.04.2010,
med plan-ID 2010007. KPA tillater fradeling av spredte boligtomter i den aktuelle sonen, men
det kreves reguleringsplan for boliggruppe med mer en 3 enheter.

PLANEN OG KU-FORSKRIFTA
Planen skal utarbeides i samsvar med overordna kommuneplan, hvor konsekvensene er utredet,
og planen er dermed unntatt krav om konsekvensutredning jamfør Forskrift om konsekvensutredninger,
§6, c. Planlegger og tiltakshaver har drøfta forholdet til KU-forskrifta med Midtre
Gauldal kommune i oppstartsmøte 08. november 2018, og kommunen deler dette synet.

ANNET
Innspill til planarbeidet kan sendes post@3dsmia.no eller til 3Dsmia, Haugavegen 45, 6686
Valsøybotn, innen 31.12.2018.

Spørsmål kan også rettes til post@3dsmia.no eller Åse Bergset på telefon 99 57 89 22.