Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel om oppstart av reguleringsplan og offentlig ettersyn av planprogram for E6 Fossum – Skogheim

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Etter plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for E6 Fossum - Skogheim i Midtre Gauldal kommune, samt høring av planprogram.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 19.05.20

Reguleringsarbeidet er en reguleringsendring av E6 Ulsberg – Vindåsliene (planid: 2018001).

Planarbeidet berører eiendommene (gnr./bnr.) 65/1, 82/1, 82/2, mfl.

Hensikten med planarbeidet er å danne grunnlag for bygging av ny firefelts E6 på strekningen. Foreliggende godkjent reguleringsplan inneholder et tunnelløp på denne strekningen, en reguleringsendring gir motorvei i dagen med økt fartsgrense og tilfredsstiller økt trafikkmengde i område samt økt trafikksikkerhet.
Planområdet for E6 er omtrent 2.500 daa og ligger vest for den regulerte traseen, ca. 2 km sør for Soknedal.

Tiltakshaver er Nye Veier. Rambøll bistår med reguleringsprosessen.

Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel og kommunen har vurdert tiltaket til å utløse krav om konsekvensutredning med planprogram, jf. forskrift om konsekvensutredning §6, Vedlegg I, punkt 7; «Motorveier og andre avkjørselsfrie veier som er forbeholdt motorisert trafikk» og «anlegg av ny vei med minst fire kjørefelt eller utbedring og/eller utvidelse av en eksisterende vei som har to kjørefelt slik at den får minst fire kjørefelt, dersom en slik vei har en lengde på minst 10 km».

Planprogrammet sendes på seks ukers høring samtidig som dette varselet.

Tidligere varsel om oppstart kan også sees på hjemmesiden til Nye Veier.

Innspill til planarbeidet sendes Nye Veier AS v/Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim, eller siri.hegre@nyeveier.no innen 26.06.2020.