Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel om oppstart av planarbeid for biogassanlegg i Midtre Gauldal

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr.42/3, 43/1 og 42/5 Biogassanlegg Midtre Gauldal, Midtre Gauldal kommune samt høring av reguleringsforslagets planprogram.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 12.12.18

Planarbeidet omfatter regulering av et område for etablering av biogassanlegg som skal benytte husdyrgjødsel i produksjon av biogass, biodiesel og beslektede produkter. Planområdet måler totalt 204 daa. Det er tatt i rikelig med areal slik at en kan finne en optimal plassering av anlegget i forhold til Moe steinbrudd og i forhold til terrengmessig tilpasning. Det er ventet at biogassanlegget i første omgang krever om lag 7-10 daa samt noe ekstra areal for eventuell fremtidig utvidelse av driften.

Hvilken del av det totale arealet som blir planområdet til slutt vil vise seg med utredninger og vurderinger underveis i reguleringsprosessen.

Tiltakshaver er Aune Transport AS.
Plankonsulent er Pro Invenia AS.

Planområdet har i kommuneplanens arealdel arealformål som LNF.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller
Eller som epost til: anders.solheim@proinvenia.no
Frist 28.01.2019

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til kommunen. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Ta kontakt med Anders Linge Solheim i Pro Invenia AS på tlf.: +47 932 29 037 for
nærmere informasjon om planarbeidet.