Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Støren Idrettspark

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Støren idrettspark gnr 49 bnr 1 på Soknesøran i Midtre Gauldal. Planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra Midtre Gauldal kommune, Eiendom og kommunalteknikk.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 29.06.18

Planområdet omfatter dagens idrettspark og ligger på Soknesøran mellom Dovrebanen og E6 og består i dag av kunstgressbane, friidrettsbane med løpebaner, 2 driftsbygninger og fotballbaner med gressdekke. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av redskapshus for lagring av utstyr som nyttes til drift av idrettsparken. Dette skal også romme sanitæranlegg. I tillegg skal planen vurdere plassering av ny fotballhall, nytt klubbhus endring av turløype gjennom området, atkomst og parkering samt vise eksisterende gapahuk og grillhytte. Under kan du se et kart som viser avgrensning av planområdet.

Planstatus

Planområdet er avsatt til idrettsanlegg og friområde i kommunedelplanen for Støren, vedtatt 2015.

Det foreligger en reguleringsplan fra 1988, Soknesørene. Det er ikke samsvar mellom reguleringsplanen og kommunedelplan Støren, og det er da kommunedelplan Støren som gjelder for området.

Utredningsbehov

Det forutsettes at planforslaget i hovedsak vil være i samsvar med kommunedelplan Støren, og Midtre Gauldal kommune har ut fra dette avgjort at det ikke kreves konsekvensutredning. Virkninger av planforslaget vil bli vurdert i planbeskrivelsen ut fra kjent kunnskap. Planarbeidet skal legge opp til utbygging, og utløser dermed krav om risiko- og sårbarhetsanalyse.

Innspill til planarbeidet sendes innen 13. august til:

post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Eventuelle spørsmål kan rettes til Plankontoret v/Audhild Bjerke på tlf. 72 42 81 63 eller til Midtre Gauldal kommune v/ Ingvar Hanshus, tlf. 72 40 31 20.

Plankart