Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL)

Søknadsomgang for tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2021

Nyhet Publisert av Randi Rise , 18.05.21

Storbekkøya

Midtre Gauldal kommune er foreløpig tildelt en tilskuddsramme på 600 000 kr i 2021. 

De tildelte midlene skal brukes til å fremme det utvalgte kulturlandskapet i Seterdalene i Budalen ut fra «Forskrift om tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap (FOR 2019-12-18-2024)». I tillegg skal forvaltningsplanen for området legges til grunn for bruken. 

De som kan søke er grunneiere og brukere innenfor UKL-området, organisasjoner som beitelagene, museumslaget m.fl., samt kommunen og andre som bidrar til å nå fastsatte mål. Eksempler på tiltak det kan søkes om tilskudd til er seterdrift og beitebruk, restaurering og skjøtsel av arealer, inngjerding av setervoller, restaurering av bygninger m.m. 60 % av ramma avsettes som ekstra beitetilskudd og setertilskudd.

Søknader sendes inn elektronisk med innlogging via Altinn og behandles av kommunen. Søknadsfristen er 15. juni for investeringstiltak og 15. september for ekstra beitetilskudd og seterdrift.  

Ved behov for bistand i forbindelse med søknadsprosessen kan dere kontakte kommunen på e-post eller pr. telefon: 

Randi Rise: 
e-post: rarise@mgk.no
telefon: 72403127/98472186

Aril Røttum: 
e-post: ari@midtre-gauldal.kommune.no
telefon: 99388361